Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla
Níže jsou uvedeny podmínky, které se vztahují na vaši rezervaci v My Surf Hostel.
Pečlivě si je přečtěte. Každá osoba, která si u My Surf Hostel. rezervuje jakýkoli zájezd, je povinna se řídit těmito podmínkami, které představují úplnou dohodu mezi společností a klientem týkající se předmětu těchto podmínek a představují závaznou dohodu. Neexistuje žádné ústní ani písemné; prohlášení, záruka, předchozí dohoda nebo popis služeb jiný, než je zde vyjádřen. Smlouva je uzavřena se společností My Surf Hostel "Společnost". Rezervací zájezdu souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito smluvními podmínkami, které upravují vzájemný vztah, storno podmínky a omezení odpovědnosti.

1. SMLOUVA
Všechny osoby, které si přejí provést rezervaci, si pečlivě přečetly následující podmínky a plně jim porozuměly. Provedením rezervace u společnosti nebo jejích zástupců souhlasíte jménem svým i všech osob uvedených v rezervaci, včetně nezletilých a osob se zdravotním postižením, s těmito podmínkami. Rezervace je přijata a stává se definitivní až od data, kdy Společnost zašle potvrzující fakturu nebo e-mail. Tímto okamžikem vzniká smlouva mezi Společností a klientem. Všechny osoby uvedené v rezervaci jsou dále označovány jako "Klient" a odkazy na Klienta se vztahují na všechny takto označené osoby.
"Dopravcem" se rozumí vlastník a/nebo jakýkoli nájemce a/nebo správce plavidla nebo jakákoli jiná osoba, pokud působí jako dopravce nebo výkonný dopravce (podle definice uvedené v Athénské úmluvě).
"Podmínky přepravy" jsou podmínky, za kterých dopravce poskytuje jakoukoli přepravu, včetně námořní, silniční, železniční nebo letecké přepravy. Přepravní podmínky dopravce jsou k dispozici na vyžádání a jsou výslovně začleněny do této smlouvy. Odpovědnost dopravce a Společnosti za smrt a/nebo zranění osob a/nebo ztrátu a/nebo poškození zavazadel může být omezena mezinárodními úmluvami, včetně Athénské, Varšavské nebo Montrealské úmluvy.
"Smlouvou" se rozumí smlouva uzavřená mezi Společností a Klientem týkající se příslušného zájezdu, transferu, dobrodružství, vícedenního zájezdu, jednodenního zájezdu nebo samostatné cesty, která je doložena vystavením potvrzující faktury zaslané Společností nebo jejím obchodním zástupcem Klientovi.
"Balíčkem nebo zájezdem" se rozumí jakékoli dobrodružství, vícedenní nebo s letem či bez něj a/nebo jakékoli ubytování delší než 24 hodin a doprava nebo jiné turistické služby, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří podstatnou část zájezdu.
"Nezávislý výlet" znamená rezervaci čehokoli, co je součástí balíčků služeb My Surf Hostel nebo nabídek dovolené a tras na míru. Služba(y), která(é) má(jí) být poskytnuta(y), je(jsou) zájezd(y) nebo služba(y) uvedená(é) v potvrzení rezervace.

2. ZDRAVOTNÍ STAV A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Klient musí během procesu rezervace písemně informovat společnost o jakémkoli zdravotním stavu, těhotenství, postižení nebo jakémkoli jiném duševním a fyzickém stavu, který může ovlivnit způsobilost cestovat a účastnit se aktivit My Surf Hostel Neoznámení této skutečnosti společnosti může mít za následek, že klientovi bude odmítnuta cesta. Neoznámení jakéhokoli takového stavu Společnosti, který může mít za následek zrušení zájezdu, bude mít za následek úplnou ztrátu všech poplatků zaplacených za zájezd bez možnosti vrácení peněz. Některé zájezdy mohou být pro klienty nevhodné z důvodu věku, pohyblivosti, zdravotního postižení, těhotenství a fyzických či psychických potíží. Klient je povinen se před rezervací poradit s licencovaným lékařem. Společnost může odmítnout přepravu těhotných žen starších 24 týdnů nebo Klientů s určitými onemocněními. Společnost není povinna poskytnout žádné zvláštní vybavení, pokud se k tomu písemně nezavázala. Společnost se bude snažit vyhovět zvláštním požadavkům Klientů, včetně požadavků na stravu, ale tyto požadavky nejsou součástí smlouvy, a proto Společnost nenese odpovědnost za neposkytnutí nebo splnění těchto požadavků. Zdravotnická zařízení se v jednotlivých zemích liší a Společnost neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně úrovně takové léčby. Cestování s dětmi: Klienti, kteří v den první cesty dosáhli věku 18 let, jsou považováni za dospělé. Každé dvě děti mladší 18 let musí doprovázet dospělá osoba starší 18 let. Poměr dospělých a dětí cestujících společně musí být jedna dospělá osoba na dvě děti a dvě dospělé osoby na čtyři děti (17 let a méně). Minimální věk klientů cestujících na zájezdy je 12 let (u zájezdů určených pro rodiny je minimální věk 5 let). Všechny dotazy týkající se dětí podléhají posouzení a schválení ze strany společnosti, která si vyhrazuje právo omezit počet cestujících mladších 18 let na zájezdech. Pokud dospělá osoba doprovázející dítě není rodičem dítěte nebo jsou rodiče rozvedeni, musí být rodičem nebo zákonným zástupcem podepsán "Formulář souhlasu rodičů s opatrovnictvím" (nebo jiné dokumenty poskytnuté podle požadavku Společnosti), který Společnost obdrží před odjezdem.
Základní požadavky
Základními požadavky na všechny zákazníky jsou schopnost plavat, věk 18 let a více, zdravý rozum a dobrý zdravotní stav. My Surf Hostel si vyhrazuje absolutní právo dle vlastního uvážení požadovat, aby se kterýkoli zákazník podrobil jakémukoli testu, který posoudí, zda je zákazník schopen účastnit se aktivit My Surf Hostel.
Zdravotní stavy
Zákazník tímto prohlašuje, že netrpí žádným zdravotním stavem, který by mu mohl bránit v účasti na pobytu v My Surf Hostel, mimo jiné akrofobií, epilepsií, závratěmi, zraněním končetin nebo zad, anginou pectoris nebo jiným srdečním onemocněním, těžkým nebo nekontrolovaným astmatem, poruchou zraku, depresí nebo zotavením po nedávné operaci.

3. MĚNA
Všechny ceny jsou uvedeny v eurech.
Společnost prodává v šesti světových měnách: USD (USD$), kanadský dolar (CAD$), australský dolar (AUD$) a marocký dirham (MAD). Společnost si však vyhrazuje právo použít pro rezervaci měnu dle vlastního výběru.

4. ÚPLNÝ PLATEBNÍ KALENDÁŘ/PŘIJETÍ REZERVACE/ÚDAJE O KLIENTOVI

Úplná platba: Společnost musí písemně potvrdit přijetí rezervace klienta. Podrobnosti týkající se úplné platby naleznete na potvrzovací faktuře a/nebo v potvrzovacím e-mailu. Úplná platba ceny zájezdu je splatná 60 dní před datem odjezdu první rezervované služby. Pokud nebude úplná platba obdržena do data splatnosti, nelze garantovat ceny a místo na zájezdu. Pokud je rezervace provedena 60 dní nebo méně před datem odjezdu první rezervované služby, je celá částka splatná při potvrzení rezervace. Pokud tato částka nebude uhrazena při potvrzení rezervace, vyhrazuje si společnost právo považovat rezervaci klienta za zrušenou. Výlety na míru vyžadují platbu v plné výši v okamžiku rezervace. Pokud se úplná platba liší od platby uvedené v tomto bodě, bude tento požadavek oznámen v době rezervace a podrobně popsán na faktuře.

Podrobnosti o klientovi: Aby společnost mohla potvrdit a zaručit cestovní služby klienta, musí klient poskytnout všechny údaje o klientovi a zaplatit celou částku. Pokud Klient neposkytne všechny údaje 60 a více dní před odjezdem, bude mu účtován administrativní poplatek. Pokud Společnost neobdrží údaje klienta 30 dní před odjezdem, vyhrazuje si právo považovat soubor za zrušený a budou účtovány plné storno poplatky. Požadované údaje o klientovi se liší zájezd od zájezdu a budou sděleny během procesu rezervace. Minimálně však Údaje o klientovi zahrnují číslo pasu, datum ukončení platnosti pasu, datum a místo vydání pasu, vyplněný zdravotní formulář, celé jméno, jak je uvedeno v cestovním pasu, se kterým cestujete, datum narození, místo narození, státní příslušnost a údaje o příjezdu (nebo jiné dokumenty podle požadavků Společnosti). Bez poskytnutí údajů o klientovi nelze rezervaci potvrdit.

Poplatky z kreditních karet: Společnost neodpovídá za žádné poplatky za transakce kreditní kartou a nevrací ani nevrací žádné poplatky účtované třetími stranami a vzniklé během transakce ceny zájezdu.

5. TRANSFERY Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ A LETIŠTĚ
Všechny zájezdy zahrnují transfery z letiště Agadir nebo hlavního autobusového nádraží v Agadiru, pokud není doporučeno jinak nebo pokud není dohodnuto jinak přímo s My Surf Hostel. Transfery z jiných měst, jako je Marrákeš, Casablanca a Essaouira, nejsou zahrnuty, pokud si je 48 až 72 hodin před příjezdem neobjednáte za příplatek. Naším místem setkání na autobusovém nádraží v Agadiru je autobusové parkoviště číslo 20 uvnitř parkoviště hlavního autobusového nádraží v Agadiru.
Klienti, kteří mají v balíčku zahrnuto vyzvednutí na autobusovém nádraží, by měli čekat pouze na zastávce 20. Přesun z této zastávky pravděpodobně ztíží řidiči vyzvednutí klienta a způsobí zpoždění. My Surf Hostel nenese žádnou odpovědnost v případě, že se klient rozhodne vzdálit od tohoto místa setkání.
Klient je povinen informovat My Surf Hostel o správném čase příjezdu na hlavní autobusové nádraží v Agadiru alespoň 24 hodin předem, pokud se klient s My Surf Hostel nedohodne jinak.
Vyzvednutí na letišti probíhá u východu z letiště Agadir. Pokud dojde ke zpoždění letu, je povinností klienta informovat My Surf Hostel o změnách. Řidič My Surf Hostel je určen k tomu, aby v případě zpoždění Klienta z jakýchkoli důvodů čekal nejdéle 1 hodinu po avizovaném čase příjezdu, pokud Klient neoznámí nebo nedohodne jinak.
6. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Jakékoli zrušení ze strany klienta musí být provedeno písemně a písemně potvrzeno společností. Datum, kdy Společnost nebo její zástupci obdrží žádost o zrušení, určuje výši příslušných stornopoplatků.
Stornopoplatky jsou dále uvedeny v procentech z celkové ceny zájezdu bez pojištění. Storno poplatky se u všech produktů My Surf Hostel mohou lišit bez předchozího upozornění.
OBECNÉ REZERVACE A STORNA
Na rezervace provedené prostřednictvím jiných agentů nebo rezervačních platforem než těchto webových stránek se standardně vztahují smluvní podmínky těchto webových stránek. My Surf Hostel v takových případech za žádných okolností nenese odpovědnost za vrácení peněz nebo výjimky.
REZERVACE se potvrzují složením zálohy ve výši 15% a doplatek je třeba uhradit při příjezdu v hotovosti nebo kartou. Pokud si klient přeje platit kartou, je účtován bankovní příplatek 3%, nebo můžeme přijímat platby v hotovosti bez dalších poplatků. My Surf Hostel si vyhrazuje právo zrušit nebo odmítnout rezervaci i v případě zaplacení zálohy. V takovém případě vám My Surf Hostel po písemném oznámení o zrušení rezervace vrátí peníze v plné výši.
Zrušení ze strany klienta
15 a více dní před odjezdem - vrácení plné částky
Od 0 do 15 dnů před odjezdem - bez náhrady
Změna data
15 a více dní před odjezdem na trek - bez poplatků
V období od 0 do 15 dnů před odjezdem na zájezd - klient propadá zálohu 50%, pokud není dohodnuto jinak.
Přechod na jiný balíček
15 a více dní před odjezdem na trek - bez poplatků
V období od 0 do 15 dnů před odjezdem na zájezd - klient propadá zálohu 50%, pokud není dohodnuto jinak.
7. REKLAMACE A STÍŽNOSTI
Pokud si klient stěžuje na jakýkoli aspekt své rezervace, je povinen tuto stížnost předložit písemně našemu marketingovému oddělení prostřednictvím e-mailu: [email protected]. Pro řešení vašich stížností byla zavedena příslušná opatření a bude vám nabídnuto rychlé řešení. Naši zaměstnanci se nemohou zabývat žádostmi o vyřízení stížností Klientů, ani nejsou odpovědní za okamžitou pomoc, pokud se nejedná o naléhavou situaci.

8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY SPOLEČNOSTI
Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli zájezd z jakéhokoli důvodu, avšak s výjimkou zásahu vyšší moci, neobvyklých nebo nepředvídaných okolností, které společnost nemůže ovlivnit. Pokud Společnost zruší zájezd před dohodnutým datem odjezdu z jakéhokoli důvodu, který není zaviněn Klientem, může Klient buď:
absolvovat náhradní zájezd stejné nebo lepší kvality, pokud je společnost schopna a ochotna takový náhradní zájezd nabídnout; nebo
vzít si náhradní zájezd nižší kvality, pokud je Společnost schopna a ochotna jej nabídnout a získat od Společnosti zpět rozdíl v ceně mezi cenou původně zakoupeného zájezdu a cenou náhradního zájezdu; nebo
co nejdříve získat zpět všechny peníze zaplacené na základě smlouvy.
Společnost neodpovídá za žádné vedlejší výdaje nebo následné ztráty, které klientovi mohly vzniknout v souvislosti s rezervací, jako jsou víza, očkování, nevratné letenky nebo železniční poplatky, nevratné parkovné nebo jiné poplatky, ztráta výdělku nebo ztráta požitků atd. Pokud je Klientovi nabídnuto vrácení peněz, ale požaduje alternativní zájezd ve vyšší hodnotě, než byl původně rezervován, musí Klient doplatit rozdíl v ceně. Pokud po odjezdu není možné poskytnout významnou část zájezdu, na který byla uzavřena smlouva, společnost přijme vhodná náhradní opatření pro pokračování zájezdu. Pokud není možné zajistit vhodnou alternativu nebo pokud Klient vhodnou alternativu důvodně odmítne, poskytne Společnost Klientovi náhradu za nevyužité části zájezdu. Pokud dojde k významné změně nebo zrušení zájezdu, které nejsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, které Společnost nemůže ovlivnit, nabídne Společnost za určitých okolností náhradu. Podstatné změny nezahrnují záměnu plavidla, úpravu trasy, změnu kategorie kajuty nebo hotelového ubytování, pokud je stejné kategorie.

9. NEVYUŽITÉ SLUŽBY
Za zmeškané nebo nevyužité služby se slevy ani peníze nevracejí. To zahrnuje dobrovolné nebo nedobrovolné ukončení/odchod ze zájezdu, tj. nemoc, úmrtí člena rodiny, pozdní příjezd na zájezd nebo dobrovolný či nedobrovolný předčasný odjezd.
10. CENY, PŘÍPLATKY A DANĚ
Cena zveřejněných zájezdů se může od okamžiku zveřejnění zvýšit nebo snížit. Společnost doporučuje, aby si klient při rezervaci zjistil nejaktuálnější cenu zájezdů, včetně nákladů na případné další služby poskytované Společností. Společnost si vyhrazuje právo zvýšit cenu zájezdu po jeho objednání, ale neučiní tak později než 30 dní před stanoveným datem odjezdu. Po vystavení potvrzující faktury bude jakékoli zvýšení ceny zájezdu důsledkem změn v důsledku zvýšení nákladů na dopravu, včetně nákladů na pohonné hmoty, poplatků, daní nebo poplatků účtovaných za služby, jako jsou přistávací poplatky nebo poplatky za nalodění či vylodění v přístavech a letištní poplatky, včetně případných výkyvů měny. Pokud by toto zvýšení činilo 2% nebo méně z ceny zájezdu, Společnost absorbuje změny ve svých nákladech na poskytování zájezdu. Pokud by však zvýšení bylo vyšší než 2%, Společnost toto zvýšení přenese na klienta.
Pokud je zvýšení ceny vyšší než 7% klientovy ceny dovolené, může klient za těchto okolností buď:
odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce; nebo
akceptovat změnu ceny.

11. VALIDITA
Ceny uvedené na těchto webových stránkách a v brožuře vycházejí ze sazeb a nákladů platných v době zveřejnění na webových stránkách nebo tisku brožury. Společnost si vyhrazuje právo změnit ceny před úplným zaplacením zájezdu. Všechna data, trasy a ceny jsou pouze orientační.
12. FLEXIBILITA
My Surf Hostel může bez předchozího upozornění změnit svůj jízdní řád, včetně jízdních řádů ovlivněných jinými faktory, jako jsou povětrnostní podmínky, stav oceánu, technická zpoždění, a to v souvislosti se všemi službami poskytovanými v rámci této letenky. Klient oceňuje a bere na vědomí, že tento typ cestování vyžaduje značnou flexibilitu a měl by počítat s alternativami. Itinerář poskytnutý pro každou cestu pouze představuje typy uvažovaných aktivit a My Surf Hostel není smluvně zavázán jej striktně dodržovat. Bere se na vědomí, že trasa, časový rozvrh, itineráře, vybavení a způsob dopravy mohou být bez předchozího upozornění změněny v důsledku místních okolností nebo událostí, mezi které mohou patřit nemoci nebo mechanické poruchy, zrušení letů, stávky, vnitrostátní události pramenící z politických sporů a kulturních příležitostí, obtíže při vstupu nebo na hranicích, hlavní sezóna, podnebí a další nepředvídatelné nebo nepředvídatelné okolnosti.
13. ZMĚNY
My Surf Hostel si vyhrazuje právo změnit zařízení, služby nebo ceny popsané na webových stránkách a v brožuře před provedením rezervace. Pokud k takové změně dojde, bude o ní klient informován při rezervaci nebo v okamžiku, kdy ke změně dojde. Ačkoli se naše společnost bude snažit uskutečnit všechny zájezdy tak, jak je inzerováno, mohou být provedeny přiměřené změny v itineráři, pokud to My Surf Hostel považuje za nezbytné nebo vhodné. Pokud dojde k zásadní změně, bude společnost My Surf Hostel informovat klienta co nejdříve, pokud bude do odjezdu čas. Za významnou změnu se považuje taková změna, která se týká alespoň jednoho dne z pěti dnů itineráře. Pokud je významná změna způsobena vyšší mocí nebo nepředvídanými okolnostmi, náhrada se neplatí. Pokud dojde k významné změně, může klient změnu přijmout, získat zpět všechny zaplacené peníze v plné výši nebo přijmout alternativní zájezd nabízený společností My Surf Hostel.
Změny provedené Klientem: Přesun z jednoho zájezdu na jiný lze provést pouze více než 30 dní před datem odjezdu a se souhlasem společnosti. Pokud Společnost takovou žádost přijme, vyhrazuje si právo účtovat zálohu až do výše zálohy prvního rezervovaného zájezdu. Žádosti o přesun obdržené méně než 60 dní před odjezdem nebudou akceptovány. V takovém případě musí klient rezervaci zrušit a poté se znovu přihlásit na jiný zájezd. Klient může převést rezervaci pouze na datum odjezdu v aktuální sezóně a nemůže převést rezervaci na budoucí sezóny. Každý takový převod bude považován za zrušení rezervace a budou účtovány storno poplatky. Klient může požádat Společnost o změnu názvu rezervace více než 30 dní před odjezdem. Změnu jména nelze provést 30 dní nebo méně před odjezdem. Jakékoli změny jména podléhají schválení Společností a příslušným administrativním poplatkům.
Další změny: Jakékoli změny v souboru budou záviset na dostupnosti a budou prováděny na základě žádosti. Případné další náklady na provedení změny budou účtovány spolu se správním poplatkem. Do deseti dnů od odjezdu nejsou v rezervaci povoleny žádné změny.
Letenky nebo letenky nejsou nikdy zahrnuty v žádném z produktů nebo balíčků inzerovaných společností My Surf Hostel. Pokud klient takové nabídky objeví na externích webových stránkách nebo platformách zprostředkovatelů, My Surf Hostel není odpovědný za nabídku letenek nebo kompenzace.

14. PŘIJETÍ RIZIKA
Klient bere na vědomí, že charakter zájezdu je dobrodružný a může zahrnovat značnou míru osobního rizika. Klient tímto přebírá veškerá tato rizika a zbavuje tím společnost veškerých nároků a příčin k žalobě vyplývajících z jakýchkoli škod nebo zranění či úmrtí v důsledku těchto neodmyslitelných rizik. Před zahájením zájezdu může být klient požádán o podepsání formuláře o účasti s následujícím zněním:
"Chápu, že cestování s My Surf Hostel může být spojeno s riziky (a odměnami), která přesahují rizika běžných dovolených, a že se vydávám na dobrodružnou cestu s neodmyslitelnými nebezpečími. Beru na vědomí, že cestuji do zeměpisných oblastí, kde mimo jiné úroveň ubytování, dopravy, bezpečnosti, hygieny, čistoty, zdravotnických zařízení, telekomunikací a rozvinutosti infrastruktury nemusí odpovídat standardu, na který jsem zvyklý doma nebo který bych našel na běžné dovolené. Přečetl/a jsem si a porozuměl/a dokumentaci TMy Surf Hostel pro tuto cestu, kterou podnikám, a poskytl/a jsem zástupcům My Surf Hostel podrobné informace o všech svých případných zdravotních potížích. Přijímám tato rizika a závazky a plně na sebe beru cestovní rizika.
Volitelné aktivity: Beru na vědomí, že během mé cesty se mohou vyskytnout aktivity, které nejsou součástí programu. Beru na vědomí, že My Surf Hostel nečiní žádná prohlášení o bezpečnosti nebo kvalitě aktivity nebo o úrovni nezávislého provozovatele, který ji provozuje. Rovněž beru na vědomí, že v případě, že se rozhodnu účastnit takových volitelných aktivit, nenesu žádnou odpovědnost za svou bezpečnost. S plným vědomím výše uvedeného se přesto mohu rozhodnout, že se dané aktivity zúčastním, a pokud tak učiním, přebírám plnou odpovědnost za veškerá související rizika a na tyto volitelné aktivity se vztahuje zřeknutí se odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti uvedené v předchozím odstavci."
Společnost zajistí hotely, kyvadlovou dopravu nebo jiné prvky zájezdu u místních dodavatelů, kteří mohou využít služeb místních provozovatelů a/nebo subdodavatelů. Hygienické, ubytovací a dopravní standardy v některých zemích, kde se exkurze konají, jsou často nižší než srovnatelné standardy, které může Klient očekávat doma. Společnost se bude snažit jmenovat renomované a kompetentní místní dodavatele. Budou platit podmínky těchto dodavatelů, které jsou výslovně zahrnuty do smlouvy. Ty mohou omezit nebo vyloučit odpovědnost dodavatele. Odpovědnost Společnosti nepřesáhne odpovědnost žádného dodavatele. Při posuzování plnění služeb jakéhokoli dodavatele budou relevantní místní zákony a předpisy příslušné země. V případě stížnosti klienta bude tato smlouva považována za splněnou, pokud byly splněny místní zákony a předpisy týkající se těchto služeb, a to i v případě, že nebyly splněny zákony Spojených států amerických.
15. AUTORITA NA TURNÉ
Rozhodnutí vedoucího zájezdu nebo zástupce společnosti je vždy konečné ve všech záležitostech, které by mohly ohrozit bezpečnost a pohodu zájezdu. Objednáním zájezdu u Společnosti klient souhlasí s tím, že se bude řídit pravomocemi vedoucího zájezdu nebo zástupce Společnosti. Klient je povinen striktně dodržovat zákony, celní, devizové a drogové předpisy všech navštívených zemí. Pokud je Klient postižen jakýmkoli zdravotním či jiným stavem, který by mohl ovlivnit užívání zájezdu ostatními lidmi. Klient musí informovat vedení My Surf Hostel v době rezervace. Pokud Klient nedodrží výše uvedené nebo se během zájezdu dopustí jakéhokoli protiprávního jednání, nebo pokud podle názoru vedoucího zájezdu chování Klienta způsobuje nebo může způsobit nebezpečí, obavy nebo obtěžování ostatních, může Společnost ukončit zájezd tohoto Klienta, aniž by za to nesla jakoukoli odpovědnost, a Klient nebude mít nárok na jakoukoli náhradu za nevyužité nebo zmeškané služby nebo náklady vzniklé v důsledku ukončení zájezdu.
16. ZARUČENÉ ODJEZDY
Společnost garantuje vybrané odlety dle svého uvážení. Odjezd se stává garantovaným, jakmile je na něm potvrzen jeden klient. Tato garance odjezdu stále podléhá situacím vyšší moci a Společnost si vyhrazuje právo garantované určení kdykoli zrušit z důvodu okolností, které nelze rozumně ovlivnit. Společnost nenese odpovědnost za žádné nepřímé náklady, které Klientovi z tohoto opatření vyplynou.

17. CESTOVNÍ DOKLADY

Platný cestovní pas: Klient musí mít platný cestovní pas potřebný pro vstup, odjezd a průjezd každým cílovým místem na trase zájezdu (pas musí být platný šest měsíců po datu návratu), všechna víza, povolení a certifikáty, včetně osvědčení o očkování, pojistné smlouvy, které jsou potřebné pro celou cestu. Klient přebírá plnou odpovědnost za získání všech těchto dokumentů, víz a povolení před zahájením zájezdu a nese výhradní odpovědnost za případné nepříznivé důsledky vyplývající z chybějících nebo vadných dokumentů. Veškeré informace nebo rady poskytnuté Společností ohledně víz, očkování, klimatu, oblečení, zavazadel, speciálního vybavení atd. jsou čistě poradenské, poskytované jako laskavost pro Klienta, a Společnost neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí, pokud jde o informace poskytnuté třetími stranami, např. příslušnými státními orgány.

Dokumenty: Pro urychlení vystavení cestovních dokladů My Surf Hostel upozorňujeme, že všechny cestovní doklady související s cestou, jako jsou vouchery, itineráře a faktury, budou zaslány e-mailem nebo budou k dispozici na webových stránkách www.mysurfhostel.com, jakmile společnost obdrží úplnou platbu. Společnost si vyhrazuje právo uložit administrativní poplatek těm klientům, kteří si přejí obdržet cestovní doklady jiným způsobem.

Podrobnosti o výletu: Klient je povinen navštívit webové stránky nebo kontaktovat náš provozní tým alespoň 72 hodin před odjezdem, aby se ujistil, že má k dispozici nejaktuálnější informace o zájezdu, protože od doby, kdy společnost původně poskytla dokumenty o zájezdu, mohlo dojít k drobným změnám.

Víza: Klient je povinen zkontrolovat si vízovou povinnost pro každou zemi, do které cestuje, podle své státní příslušnosti. Vízové požadavky se mohou změnit bez předchozího upozornění a Společnost není odpovědná za informování Klienta o této skutečnosti.

18. FAKTORY MIMO KONTROLU SPOLEČNOSTI (VYŠŠÍ MOC)

Společnost nenese vůči Klientovi žádnou odpovědnost za smrt, tělesné zranění, nemoc, škodu, zpoždění nebo jinou ztrátu či újmu na osobě nebo majetku, ani za finanční náklady, a to jak přímé, tak nepřímé, nebo za to, že Společnost nezahájila, nesplnila a/nebo nedokončila jakoukoli povinnost vůči Klientovi, pokud je taková smrt, zpoždění, tělesné zranění (včetně citového strádání nebo zranění), nemoc, škoda nebo jiná ztráta či újma na osobě nebo majetku způsobena vyšší mocí, válkou nebo válečnými operacemi, mechanickými poruchami, teroristickými aktivitami nebo jejich hrozbou, občanskými nepokoji, pracovními potížemi, zásahy úřadů, politickými nepokoji, ať už vznikly nebo byly způsobeny kdekoli a jakkoli, nepokoji, povstáním a vládními omezeními, požárem, extrémním počasím nebo jakoukoli jinou příčinou, kterou Společnost nemůže rozumně ovlivnit a jejímž následkům by nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškeré péče; nebo událost, kterou Společnost nebo dodavatel služeb nemohl ani při vynaložení veškeré péče předvídat.

19. POJIŠTĚNÍ
Všichni klienti musí mít při cestování se společností sjednáno cestovní pojištění s minimálním zdravotním krytím ve výši 75 000 USD, které musí pokrývat újmu na zdraví, léčebné výlohy, náklady na repatriaci a evakuaci. Klienti musí na žádost vedoucího skupiny nebo zástupce společnosti předložit doklad o zakoupení pojištění a odpovídajícím krytí podle výše uvedených požadovaných částek. Důrazně doporučujeme, aby bylo pojištění rozšířeno i na zrušení, zkrácení a veškeré další výdaje vzniklé v důsledku ztráty, poškození, zranění, zpoždění nebo nepříjemností, které klientovi vzniknou. Společnost nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození zavazadel nebo osobních věcí. Osobní věci, které Klient ztratil nebo mu byly odcizeny v době, kdy se nacházel bez dozoru ve veřejných saloncích nebo jiných veřejných prostorách, ať už na palubě plavidla, ve vlaku, autobusu nebo v jiných dopravních prostředcích, veřejně vlastněných nebo provozovaných Společností nebo jinde, nejsou hrazeny. Ztráty způsobené běžným opotřebením a jinými zásahy vyšší moci nejsou hrazeny. Společnost nemůže převzít odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenností nebo jiných předmětů zanechaných v zařízeních využívaných Společností, jako jsou hotely, ubytovací zařízení, plavidla, expediční vozidla nebo jiné dopravní prostředky, a v žádném případě za ně neodpovídá. Klient bere na vědomí, že cena zájezdu nezahrnuje pojištění a že klient je povinen sjednat si samostatné pojištění za příplatek. Při sjednávání cestovního pojištění je Klient povinen zajistit, aby byl pojistitel seznámen s typem podniknuté cesty.
20. ODPOVĚDNOST KLIENTA
Klient bere na vědomí, že navštíví místa, kde politické, kulturní a zeměpisné charakteristiky představují určitá rizika, nebezpečí a fyzické výzvy, které jsou větší než v jeho každodenním životě. Klient bere na vědomí, že při rezervaci cesty u společnosti zvážil možná rizika, nebezpečí a výzvy, a výslovně přebírá rizika spojená s těmito cestovními podmínkami. Klient nese výhradní odpovědnost za to, že se seznámí s celními předpisy, povětrnostními podmínkami, fyzickými problémy a zákony platnými v každé zastávce na trase, a doporučujeme mu, aby před nástupem na cestu vyhledal nebo kontaktoval místní velvyslanectví nebo konzulát v každé destinaci.
21. NEDOVOLENÉ LÁTKY
My Surf Hostel nedovoluje klientům vozit na naše výlety žádné nelegální drogy. Pokud federální policie při kontrole najde v tašce nebo u klienta nelegální drogy, nenese My Surf Hostel žádnou odpovědnost. Klient nese odpovědnost a přebírá plnou zodpovědnost za následky převozu nelegálních drog v cizí zemi.
22. SLEVY A PROPAGAČNÍ AKCE
Všechny slevy a snížené ceny jsou uplatňovány podle uvážení společnosti.

23. REKLAMACE A STÍŽNOSTI
Pokud si klient stěžuje na společnost, musí o tom nejprve co nejdříve informovat vedoucího zájezdu, aby mohla být stížnost napravena. Pokud není dosaženo spokojenosti, musí Klient během zájezdu kontaktovat zástupce Společnosti nebo vedoucího místní kanceláře, aby Společnost měla možnost věc napravit. Neoznámení nespokojenosti během zájezdu sníží nebo zmaří možnost Klienta požadovat po Společnosti náhradu škody. Pokud ani těmito způsoby nedojde ke spokojenosti během pobytu Klienta na zájezdu, musí být jakákoli další stížnost podána písemně Společnosti prostřednictvím jejích zástupců nebo přímo na adresu centrály [email protected] do 30 dnů od skončení zájezdu. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za stížnosti obdržené po uplynutí této lhůty.
24. VOLITELNÉ DOPLŇKY
Nepovinné příplatky nejsou součástí zájezdu ani smlouvy. Klient pochopil a souhlasí s tím, že jakákoli pomoc poskytnutá vedoucím zájezdu nebo zástupcem při zajišťování volitelných doplňků nezakládá odpovědnost společnosti za volitelné doplňky. Klient proto zprošťuje Společnost veškerých nároků a důvodů k žalobě vyplývajících z jakýchkoli škod, ztráty požitků, nepříjemností nebo zranění souvisejících s kvalitou těchto produktů. Mezi volitelné doplňky patří mimo jiné rafting, jízda na koni, vyhlídkové lety a další doplňky, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu.
25. POJIŠTĚNÍ
Nepovinné příplatky nejsou součástí zájezdu ani smlouvy. Klient pochopil a souhlasí s tím, že jakákoli pomoc poskytnutá vedoucím zájezdu nebo zástupcem při zajišťování volitelných doplňků nezakládá odpovědnost společnosti za volitelné doplňky. Klient proto zprošťuje Společnost veškerých nároků a důvodů k žalobě vyplývajících z jakýchkoli škod, ztráty požitků, nepříjemností nebo zranění souvisejících s kvalitou těchto produktů. Mezi volitelné doplňky patří mimo jiné rafting, jízda na koni, vyhlídkové lety a další doplňky, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu.
26. DODAVATELÉ A NEZÁVISLÍ DODAVATELÉ
Společnost zajistí hotely, kyvadlovou dopravu nebo jiné prvky zájezdu u místních dodavatelů, kteří mohou využít služeb místních provozovatelů a/nebo subdodavatelů. Společnost se bude vždy snažit jmenovat renomované a kompetentní místní dodavatele. Budou platit podmínky těchto dodavatelů, které jsou výslovně zahrnuty do smlouvy. Ty mohou omezit nebo vyloučit odpovědnost dodavatele. Odpovědnost Společnosti nepřesáhne odpovědnost jakéhokoli dodavatele. Při posuzování plnění služeb jakéhokoli dodavatele budou relevantní místní zákony a předpisy příslušné země. Společnost ani žádný dopravce neodpovídají za nezávislé dodavatele.
27. SEVERABILITA
Předpokládejme, že jakákoli podmínka obsažená v této smlouvě je nevymahatelná nebo neplatná ze zákona, v rozporu s veřejným pořádkem nebo z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě se taková podmínka nebo podmínka považuje za oddělenou od této smlouvy nebo se odpovídajícím způsobem změní pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby všechny zbývající podmínky zůstaly v platnosti a byly nadále závazné.
28. NÁSTUPCI A POSTUPNÍCI
Tyto podmínky jsou závazné pro My Surf Hostel a klienta a jejich dědice, zákonné zástupce, nástupce a postupníky.
30. CHYBY A OPOMENUTÍ
Přestože se My Surf Hostel snažil ověřit přesnost zde uvedených údajů, nemůže nést odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo neúmyslné zkreslení, které se mohou objevit na těchto webových stránkách a v brožuře.
30. REZERVACE
Všechny online rezervace a rezervace agentur se považují za rezervace ve Spojených státech amerických a podléhají právu a jurisdikci Spojených států amerických.
31. OBRÁZKY, VIDEA A MARKETING
Klient souhlasí s tím, že ostatní cestující a/nebo zaměstnanci společnosti mohou během zájezdu pořizovat snímky, fotografie nebo videozáznamy, které mohou klienta částečně nebo zcela zachycovat. Klient souhlasí s tím, že Společnost může tyto snímky reprodukovat, a Klient uděluje trvalou, bezplatnou, celosvětovou a neodvolatelnou licenci k reprodukci těchto snímků, fotografií nebo videí v jakémkoli médiu pro účely propagace a reklamy.
32. AKTUALIZACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat a/nebo měnit a je na odpovědnosti klienta, aby se s nimi seznámil. Aktuální znění obchodních podmínek naleznete na webových stránkách společnosti www.mysurfhostel.com.
Rezervaci můžete zrušit nejpozději 15 dní před příjezdem a získat zpět zálohu. Pokud rezervaci zrušíte méně než 15 dní před příjezdem nebo v případě, že se nedostavíte, nemůžete požadovat vrácení zálohy.
Pojištění
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně. Musíte ho mít před rezervací u nás!
Fyzické podmínky
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že My Surf Hostelnemá žádnou kontrolu nad počasím, surfováním nebo jiným okolním prostředím během pobytu klienta. My Surf Hostel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené Klientovi v důsledku výše uvedených faktorů.
Majetek zákazníka
Každý zákazník je výhradně odpovědný a ručí za úschovu veškerého majetku zákazníka. My Surf Hostel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu způsobenou krádeží, rozbitím nebo jiným způsobem jakéhokoli majetku zákazníka.
Ukončení
My Surf Hostel si vyhrazuje výhradní právo rozhodnout, zda podmínky na pláži, počasí nebo jiné faktory činí určitou aktivitu nebezpečnou nebo nevhodnou, a v důsledku toho ukončit jakýkoli kemp bez náhrady.
Odmítnutí
My Surf Hostel si vyhrazuje výhradní právo odmítnout z jakéhokoli důvodu účast na jakékoli aktivitě My Surf Hostel jakékoli osobě, včetně jakéhokoli klienta, a to bez ohledu na to, zda tato osoba za aktivitu dříve zaplatila či nikoli.
Vybavení
V případě, že My Surf Hostel dodává vybavení jakémukoli klientovi, neposkytuje My Surf Hostel žádnou záruku na stav nebo způsobilost takového vybavení, ale vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil odpovídající vybavení. Zákazník uhradí veškeré škody na vybavení poskytnutém společností My Surf Hostel, ať už opravou, výměnou nebo náhradou, podle toho, co uzná za vhodné surfařský trenér, který má na starosti přidělení vybavení hostovi.
Odstranění
My Surf Hostel si vyhrazuje absolutní právo dle svého uvážení odstranit každého klienta, který nedodržuje tyto podmínky, bez náhrady.
Osobní údaje
Veškeré osobní údaje, včetně jména, kontaktního čísla a e-mailové adresy, se používají výhradně pro účely rezervace v My Surf Hostel a nebudou poskytnuty žádnému externímu subjektu, pokud to nebude vyžadovat zákonná povinnost týkající se zákonů a pořádku nebo imigračních účelů.
Platnost
Zrušení "early bird" nebo jiných zvýhodněných nabídek je nevratné. Rezervace jsou platné pro cesty do 12 měsíců od původního data nákupu a jsou přenosné.