Podmienky a pravidlá

Podmienky a pravidlá
Nižšie sú uvedené podmienky, ktoré sa vzťahujú na vašu rezerváciu v hosteli My Surf Hostel.
Pozorne si ich prečítajte. Každá osoba, ktorá si rezervuje akýkoľvek zájazd v My Surf Hostel. je zodpovedná za tieto podmienky, ktoré predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou a klientom týkajúcu sa predmetu týchto podmienok a predstavujú záväznú dohodu. Neexistuje žiadne ústne ani písomné; vyhlásenie, záruka, predchádzajúca dohoda alebo opis služieb iný, ako je tu vyjadrený. Zmluva je uzatvorená so spoločnosťou My Surf Hostel "Spoločnosť". Rezerváciou zájazdu súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, ktoré upravujú vzťah, storno podmienky a obmedzenia zodpovednosti.

1. ZMLUVA
Všetky osoby, ktoré si chcú rezervovať pobyt, si pozorne prečítali tieto podmienky a plne im porozumeli. Vykonaním rezervácie v spoločnosti alebo u jej zástupcov súhlasíte v mene svojom a všetkých osôb uvedených v rezervácii, vrátane neplnoletých osôb a osôb so zdravotným postihnutím, s týmito Podmienkami. Rezervácia je prijatá a stáva sa definitívnou až odo dňa, keď Spoločnosť zašle potvrdzujúcu faktúru alebo e-mail. V tomto okamihu vzniká zmluva medzi Spoločnosťou a klientom. Všetky osoby uvedené v rezervácii sa ďalej označujú ako "Klient" a odkazy na Klienta sa vzťahujú na všetky takto označené osoby.
"Dopravca" znamená vlastníka a/alebo ktoréhokoľvek nájomcu a/alebo manažéra plavidla alebo akúkoľvek inú osobu v rozsahu, v akom pôsobí ako dopravca alebo výkonný dopravca (podľa definície uvedenej v Aténskom dohovore).
"Podmienky prepravy" sú podmienky, za ktorých dopravca poskytuje akúkoľvek prepravu vrátane akejkoľvek námornej, cestnej, železničnej alebo leteckej prepravy. Prepravné podmienky dopravcu sú k dispozícii na požiadanie a sú výslovne zahrnuté do tejto zmluvy. Zodpovednosť dopravcu a Spoločnosti za smrť a/alebo zranenie osôb a/alebo stratu a/alebo poškodenie batožiny môže byť obmedzená medzinárodnými dohovormi vrátane Aténskeho, Varšavského alebo Montrealského dohovoru.
"Zmluva" znamená Zmluvu uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Klientom, ktorá sa týka príslušného Balíka, transferu, dobrodružstva, viacdňového zájazdu, jednodňového zájazdu alebo samostatného výletu, čo je preukázané vystavením potvrdzujúcej faktúry, ktorú Spoločnosť alebo jej obchodný zástupca zašle Klientovi.
"Balík alebo balíček" znamená akékoľvek dobrodružstvo, viacdňové alebo s letmi alebo bez nich a/alebo akékoľvek ubytovanie dlhšie ako 24 hodín a dopravu alebo iné turistické služby, ktoré nie sú doplnkové k doprave alebo ubytovaniu a tvoria podstatnú časť balíka.
"Nezávislý výlet" znamená rezerváciu čohokoľvek, čo je zahrnuté v balíkoch služieb My Surf Hostel alebo v ponukách dovolenky a trasách na mieru. Služba(-y), ktorá(-é) sa má(-ú) poskytnúť, je(sú) výlet(-y) alebo služba(-y) uvedená(-é) v potvrdení rezervácie.

2. ZDRAVOTNÝ STAV A OSOBITNÉ POŽIADAVKY
Klient musí počas procesu rezervácie písomne informovať spoločnosť o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, tehotenstve, zdravotnom postihnutí alebo akomkoľvek inom duševnom alebo fyzickom stave, ktorý môže ovplyvniť spôsobilosť cestovať a zúčastňovať sa na aktivitách My Surf Hostel Neinformovanie spoločnosti môže mať za následok odmietnutie cesty. Neoznámenie Spoločnosti akéhokoľvek takéhoto stavu, ktorý môže mať za následok zrušenie balíka, bude mať za následok úplnú stratu všetkých poplatkov zaplatených za balík bez možnosti vrátenia peňazí. Niektoré zájazdy môžu byť pre Klientov nevhodné z dôvodu veku, pohyblivosti, zdravotného postihnutia, tehotenstva a fyzických alebo psychických podmienok. Klient je zodpovedný za to, aby sa pred rezerváciou poradil s licencovaným lekárom. Spoločnosť môže odmietnuť prepravu tehotných žien starších ako 24 týždňov alebo Klientov s určitými ochoreniami. Spoločnosť nie je povinná poskytnúť žiadne špeciálne vybavenie, pokiaľ sa na tom písomne nedohodla. Spoločnosť urobí všetko pre to, aby vyhovela špeciálnym požiadavkám Klientov vrátane požiadaviek na stravu, ale takéto požiadavky nie sú súčasťou zmluvy, a preto Spoločnosť nezodpovedá za neposkytnutie alebo splnenie týchto požiadaviek. Zdravotnícke zariadenia sa v jednotlivých krajinách líšia a Spoločnosť nerobí žiadne vyhlásenia a neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa úrovne takejto liečby. Cestovanie s deťmi: Klienti, ktorí v deň prvej cesty dovŕšili 18 rokov, sa považujú za dospelých. Každé dve deti mladšie ako 18 rokov musí sprevádzať dospelá osoba staršia ako 18 rokov. Pomer dospelých a detí cestujúcich spolu musí byť jeden dospelý na dve deti a dvaja dospelí na štyri deti (17 a menej rokov). Minimálny vek klientov cestujúcich na zájazdy je 12 rokov (v prípade zájazdov určených pre rodiny je minimálny vek 5 rokov). Všetky otázky týkajúce sa detí podliehajú posúdeniu a schváleniu Spoločnosťou, ktorá si vyhradzuje právo obmedziť počet cestujúcich mladších ako 18 rokov na zájazdoch. Ak dospelá osoba sprevádzajúca dieťa nie je jeho rodičom alebo sú rodičia rozvedení, potom musí byť podpísaný "Formulár súhlasu s opatrovníctvom rodiča" (alebo iné dokumenty poskytnuté podľa požiadavky Spoločnosti) rodičom alebo zákonným zástupcom a doručený Spoločnosti pred odchodom.
Základné požiadavky
Základnými požiadavkami na všetkých zákazníkov sú schopnosť plávať, vek nad 18 rokov, zdravý rozum a dobrý zdravotný stav. Ubytovňa My Surf Hostel si vyhradzuje absolútne právo podľa vlastného uváženia požadovať od ktoréhokoľvek zákazníka, aby sa podrobil akémukoľvek testu na posúdenie toho, či je schopný zúčastňovať sa na aktivitách ubytovne My Surf Hostel.
Zdravotné stavy
Zákazník týmto vyhlasuje, že netrpí žiadnym zdravotným stavom, ktorý by mu mohol brániť v absolvovaní pobytu v My Surf Hostel, vrátane, ale nielen, akrofóbie, epilepsie, závratov, zranenia končatín alebo chrbta, angíny pektoris alebo iného ochorenia srdca, ťažkej alebo nekontrolovanej astmy, poruchy zraku, depresie alebo zotavovania sa z nedávnej operácie.

3. MENA
Všetky ceny sú uvedené v eurách.
Spoločnosť predáva v šiestich svetových menách: USD (USD$), kanadský dolár (CAD$), austrálsky dolár (AUD$) a marocký dirham (MAD). Spoločnosť si však vyhradzuje právo použiť na rezerváciu menu podľa vlastného výberu.

4. ÚPLNÝ ROZPIS PLATIEB/AKCEPTÁCIA REZERVÁCIE/ÚDAJE O KLIENTOVI

Úplná platba: Spoločnosť musí písomne potvrdiť prijatie rezervácie Klienta. Podrobnosti týkajúce sa úplnej platby nájdete na potvrdzujúcej faktúre a/alebo v potvrdzujúcom e-maile. Úplná platba ceny zájazdu je splatná 60 dní pred dátumom odchodu prvej rezervovanej služby. Ak nebude úplná platba doručená do dátumu splatnosti, nie je možné garantovať ceny a miesto na zájazd. Ak sa rezervácia uskutoční 60 dní alebo menej pred dátumom odchodu prvej rezervovanej služby, potom je celá suma splatná pri potvrdení rezervácie. Ak tento zostatok nie je zaplatený pri potvrdení rezervácie, spoločnosť si vyhradzuje právo považovať rezerváciu klienta za zrušenú. Výlety na mieru si vyžadujú zaplatenie celej sumy v čase rezervácie. Ak sa úplná platba líši od platby uvedenej v tomto bode, požiadavka bude oznámená v čase rezervácie a podrobne uvedená na faktúre.

Podrobnosti o klientovi: Aby Spoločnosť mohla potvrdiť a zaručiť cestovné opatrenia Klienta, musí Klient poskytnúť všetky údaje o Klientovi spolu s úplnou platbou. Ak Klient neposkytne všetky údaje 60 dní alebo viac pred odchodom, bude mu účtovaný administratívny poplatok. Ak Spoločnosť nedostane údaje o klientovi 30 dní pred odchodom Klienta na zájazd, Spoločnosť si vyhradzuje právo považovať súbor za zrušený a budú účtované plné storno poplatky. Požadované údaje o klientovi sa líšia podľa jednotlivých zájazdov a budú oznámené počas procesu rezervácie. Minimálne však Údaje o klientovi zahŕňajú číslo pasu, dátum skončenia platnosti pasu, dátum a miesto vydania pasu, vyplnený zdravotný formulár, celé meno, ako je uvedené v cestovnom pase, s ktorým cestujete, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť a údaje o príchode (alebo iné dokumenty podľa požiadaviek Spoločnosti). Rezervácia nemôže byť potvrdená bez poskytnutia údajov o klientovi.

Poplatky za kreditné karty: Spoločnosť nezodpovedá za žiadne poplatky účtované pri transakciách kreditnou kartou a nevracia ani nevracia žiadne poplatky účtované tretími stranami, ktoré vznikli počas transakcie ceny zájazdu.

5. TRANSFERY Z AUTOBUSOVEJ STANICE A LETISKA
Všetky výlety zahŕňajú transfery z letiska Agadir alebo hlavnej autobusovej stanice v Agadire, pokiaľ nie je oznámené alebo dohodnuté inak priamo s hostelom My Surf. Transfery z iných miest, ako sú Marrákeš, Casablanca a Essaouira, nie sú zahrnuté, pokiaľ si ich 48 až 72 hodín pred príchodom neobjednáte za príplatok. Naším miestom stretnutia na autobusovej stanici v Agadire je autobusové parkovisko číslo 20 vo vnútri parkoviska hlavnej autobusovej stanice v Agadire.
Každý klient, ktorý má vo svojom balíku zahrnuté vyzdvihnutie na autobusovej stanici, by mal čakať len na zastávke 20. Ak sa od tejto zastávky vzdialite, vodičovi, ktorý bude vyzdvihovať klienta, sa pravdepodobne sťaží jeho lokalizácia, čo spôsobí meškanie. My Surf Hostel nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že sa klient rozhodne vzdialiť od tohto miesta stretnutia.
Klient je povinný informovať My Surf Hostel o správnom čase príchodu na hlavnú autobusovú stanicu v Agadire aspoň 24 hodín vopred, pokiaľ sa klient a My Surf Hostel nedohodnú inak.
Vyzvednutie na letisku sa uskutočňuje od východu z letiska Agadir. V prípade meškania letu je klient povinný informovať My Surf Hostel o zmenách. Vodič My Surf Hostel je určený na to, aby v prípade meškania Klienta z akýchkoľvek dôvodov počkal maximálne 1 hodinu po avizovanom čase príchodu, pokiaľ Klient neoznámi alebo nedohodne inak.
6. ZRUŠENIE ZÁJAZDU ZO STRANY KLIENTA
Akékoľvek zrušenie zo strany Klienta musí byť vykonané písomne a písomne potvrdené Spoločnosťou. Dátum, ku ktorému Spoločnosť alebo jej zástupcovia obdržia žiadosť o zrušenie, určí uplatniteľné storno poplatky.
Storno poplatky sú ďalej vyjadrené ako percento z celkovej ceny zájazdu bez poistenia. Storno poplatky pre všetky produkty My Surf Hostel sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
VŠEOBECNÉ REZERVÁCIE A ZRUŠENIA
Na všetky rezervácie uskutočnené prostredníctvom iných agentov alebo rezervačných platforiem, ako je táto webová stránka, sa štandardne vzťahujú zmluvné podmienky tejto webovej stránky. Ubytovňa My Surf Hostel nenesie žiadnu zodpovednosť za vrátenie peňazí alebo výnimky v takýchto prípadoch za žiadnych okolností.
REZERVÁCIE sa potvrdzujú zložením zálohy 15% a zostatok je potrebné uhradiť pri príchode v hotovosti alebo kartou. V prípade, že si klient želá platiť kartou, účtuje sa bankový príplatok 3%, alebo môžeme akceptovať platby v hotovosti bez ďalších poplatkov. My Surf Hostel si vyhradzuje právo zrušiť alebo odmietnuť rezerváciu aj v prípade zaplatenia zálohy. V takomto prípade My Surf Hostel vráti plnú sumu po písomnom oznámení o zrušení rezervácie.
Zrušenie zo strany klienta
15 a viac dní pred odchodom - vrátenie celej sumy
Od 0 do 15 dní pred odchodom na cestu - bez náhrady
Zmena dátumu
15+ dní pred odchodom na trek - bez poplatkov
Od 0 do 15 dní pred odchodom na zájazd - klient stráca nárok na zálohu 50%, ak nie je dohodnuté inak
Prechod na iný balík
15+ dní pred odchodom na trek - bez poplatkov
Od 0 do 15 dní pred odchodom na zájazd - klient stráca nárok na zálohu 50%, ak nie je dohodnuté inak
7. REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI
Ak má klient sťažnosť na akýkoľvek aspekt svojej rezervácie, je povinný túto sťažnosť písomne predložiť nášmu marketingovému oddeleniu prostredníctvom e-mailu: [email protected]. Na riešenie vašich sťažností boli zavedené príslušné opatrenia a bude ponúknuté rýchle riešenie. Naši zamestnanci sa nemôžu zaoberať žiadosťami o sťažnosti Klientov, ani nie sú zodpovední za pomoc pri okamžitých opatreniach, pokiaľ nejde o naliehavú situáciu.

8. ZRUŠENIE ZÁJAZDU ZO STRANY SPOLOČNOSTI
Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek cestu z akéhokoľvek dôvodu, ale s výnimkou vyššej moci, neobvyklých alebo nepredvídaných okolností, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť. Ak Spoločnosť zruší zájazd pred dohodnutým dátumom odchodu z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je zavinený Klientom, Klient môže buď
absolvovať náhradný zájazd rovnakej alebo vyššej kvality, ak je spoločnosť schopná a ochotná ponúknuť takýto náhradný zájazd, alebo
vziať si náhradný zájazd nižšej kvality, ak je Spoločnosť schopná a ochotná ho ponúknuť a vymáhať od Spoločnosti rozdiel v cene medzi cenou pôvodne zakúpeného zájazdu a cenou náhradného zájazdu; alebo
čo najskôr získať späť všetky peniaze zaplatené na základe zmluvy.
Spoločnosť nezodpovedá za žiadne vedľajšie výdavky alebo následné straty, ktoré klientovi mohli vzniknúť v súvislosti s rezerváciou, ako sú víza, očkovanie, nevratné letenky alebo železničné poplatky, nevratné parkovné alebo iné poplatky, strata zárobku alebo strata pôžitku atď. Ak je Klientovi ponúknuté vrátenie peňazí, ale požiada o alternatívny zájazd vo vyššej hodnote, než bola pôvodne rezervovaná cena, Klient musí doplatiť rozdiel v cene. Ak po odchode nie je možné poskytnúť podstatnú časť zájazdu, na ktorý bola uzavretá zmluva, Spoločnosť prijme vhodné alternatívne opatrenia na pokračovanie zájazdu. Ak nie je možné zabezpečiť vhodnú alternatívu alebo Klient odôvodnene odmietne akúkoľvek vhodnú alternatívu, Spoločnosť poskytne Klientovi náhradu za nevyužité časti zájazdu. Ak dôjde k významnej zmene alebo zrušeniu zájazdu, ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou alebo inými okolnosťami mimo kontroly Spoločnosti, Spoločnosť za určitých okolností ponúkne kompenzáciu. Podstatné zmeny nezahŕňajú zámenu plavidla, úpravu trasy, zmenu kategórie kajuty alebo hotelového ubytovania za predpokladu, že ide o rovnakú kategóriu.

9. NEVYUŽITÉ SLUŽBY
Za vynechané alebo nevyužité služby sa neposkytujú žiadne zľavy ani sa nevracajú žiadne peniaze. To zahŕňa dobrovoľné alebo nedobrovoľné ukončenie/odchod zo zájazdu, t. j. choroba, úmrtie člena rodiny, neskorý príchod na zájazd alebo predčasný dobrovoľný alebo nedobrovoľný odchod.
10. CENY, PRÍPLATKY A DANE
Cena uverejnených zájazdov sa môže od času uverejnenia zvýšiť alebo znížiť. Spoločnosť odporúča, aby si klient pri rezervácii zistil najaktuálnejšiu cenu zájazdov vrátane nákladov na všetky ďalšie služby poskytované Spoločnosťou. Spoločnosť si vyhradzuje právo zvýšiť cenu zájazdu po jeho rezervácii, ale neurobí tak neskôr ako 30 dní pred stanoveným dátumom odchodu. Po vystavení potvrdzujúcej faktúry bude akékoľvek zvýšenie ceny zájazdu dôsledkom zmien vyplývajúcich zo zvýšenia nákladov na dopravu vrátane nákladov na palivo, poplatkov, daní alebo poplatkov účtovaných za služby, ako sú napríklad pristávacie poplatky alebo poplatky za nalodenie alebo vylodenie v prístavoch a letiskové poplatky, vrátane akýchkoľvek menových výkyvov. Ak by zvýšenie predstavovalo 2% alebo menej z ceny zájazdu, Spoločnosť absorbuje zmeny vo svojich nákladoch na poskytnutie zájazdu. Ak by však zvýšenie bolo vyššie ako 2%, Spoločnosť toto zvýšenie prenesie na klienta.
Ak je zvýšenie ceny vyššie ako 7% ceny dovolenky klienta, potom za týchto okolností môže klient buď:
odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie alebo
akceptovať zmenu ceny.

11. VALIDITA
Ceny na tejto webovej stránke a v brožúre sú založené na sadzbách a nákladoch platných v čase zverejnenia na webovej stránke alebo tlače brožúry. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť ceny pred úplným zaplatením zájazdu. Všetky termíny, trasy a ceny sú len orientačné.
12. FLEXIBILITA
My Surf Hostel môže zmeniť svoj(-é) cestovný(-é) poriadok(-ky) vrátane tých, ktoré sú ovplyvnené inými faktormi, ako sú poveternostné podmienky, stav oceánu, technické oneskorenia, a týkajú sa všetkých služieb poskytovaných v rámci tejto letenky bez predchádzajúceho upozornenia. Klient oceňuje a berie na vedomie, že tento typ cestovania si vyžaduje značnú flexibilitu a mal by počítať s alternatívami. Itinerár poskytnutý pre každú cestu predstavuje len typy uvažovaných aktivít a My Surf Hostel nie je zmluvne zaviazaný ho striktne dodržiavať. Berie sa na vedomie, že trasa, harmonogramy, trasy, vybavenie a spôsob dopravy sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku miestnych okolností alebo udalostí, ktoré môžu zahŕňať choroby alebo mechanické poruchy, zrušenie letov, štrajky, vnútroštátne udalosti vyplývajúce z politických sporov a kultúrnych príležitostí, ťažkosti pri vstupe alebo na hraniciach, hlavnú sezónu, podnebie a iné nepredvídateľné alebo nepredvídateľné okolnosti.
13. ZMENY
My Surf Hostel si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek zariadenia, služby alebo ceny opísané na webovej stránke a v brožúre pred uskutočnením rezervácie. Ak dôjde k takejto zmene, klient bude o tom informovaný pri rezervácii alebo pri uskutočnení zmeny. Aj keď sa naša spoločnosť bude snažiť uskutočniť všetky výlety tak, ako boli inzerované, v prípade, že to spoločnosť My Surf Hostel považuje za potrebné alebo vhodné, môžu byť vykonané primerané zmeny v pláne cesty. Ak dôjde k významnejšej zmene, My Surf Hostel bude Klienta informovať čo najskôr, ak je na to čas pred odchodom. Za významnú zmenu sa považuje zmena, ktorá má vplyv na aspoň jeden deň z piatich v rámci itinerára. Ak je väčšia zmena spôsobená vyššou mocou alebo nepredvídateľnými okolnosťami, neplatí sa žiadna kompenzácia. Ak dôjde k väčšej zmene, klient môže túto zmenu akceptovať, získať späť všetky zaplatené peniaze alebo prijať alternatívny zájazd, ktorý ponúka My Surf Hostel.
Zmeny vykonané Klientom: Prestup z jedného zájazdu na iný je možné uskutočniť len viac ako 30 dní pred dátumom odchodu a len so súhlasom spoločnosti. Ak Spoločnosť takejto žiadosti vyhovie, vyhradzuje si právo účtovať poplatok až do výšky zálohy prvého rezervovaného zájazdu. Žiadna žiadosť o presun doručená menej ako 60 dní pred odchodom nebude akceptovaná. V takom prípade musí Klient zrušiť rezerváciu a následne si znovu rezervovať iný zájazd. Klient môže previesť rezerváciu len na dátum odchodu v aktuálnej sezóne a nemôže previesť rezerváciu na budúce sezóny. Každý takýto presun sa bude považovať za zrušenie rezervácie a budú sa naň vzťahovať storno poplatky. Klient môže požiadať Spoločnosť o zmenu názvu rezervácie viac ako 30 dní pred odchodom. Zmenu názvu nie je možné vykonať 30 dní alebo menej pred odchodom. Akékoľvek zmeny názvu podliehajú schváleniu Spoločnosťou a platným administratívnym poplatkom.
Ďalšie zmeny: Akékoľvek zmeny v súbore budú závisieť od dostupnosti a budú vykonané na základe žiadosti. Akékoľvek dodatočné náklady na vykonanie zmeny budú účtované spolu s administratívnym poplatkom. Do desiatich dní od odchodu nie sú v rezervácii povolené žiadne zmeny.
Letenky alebo letenky nie sú nikdy zahrnuté v žiadnom z produktov alebo balíkov inzerovaných spoločnosťou My Surf Hostel. Ak klient objaví takéto ponuky na externých webových stránkach alebo platformách agentov, My Surf Hostel nie je povinný ponúknuť letenky alebo kompenzáciu.

14. PRIJATIE RIZIKA
Klient berie na vedomie, že charakter zájazdu je dobrodružný a môže zahŕňať značné osobné riziko. Klient tým na seba preberá všetky tieto riziká a zbavuje Spoločnosť všetkých nárokov a dôvodov na podanie žaloby vyplývajúcich z akýchkoľvek škôd, zranení alebo úmrtí vyplývajúcich z týchto prirodzených rizík. Pred začatím zájazdu môže byť Klient požiadaný o podpísanie formulára o účasti s nasledujúcim znením:
"Beriem na vedomie, že cestovanie s My Surf Hostel môže byť spojené s rizikami (a odmenami), ktoré presahujú riziká bežnej dovolenky, a že sa vydávam na dobrodružnú cestu, ktorej súčasťou je nebezpečenstvo. Beriem na vedomie, že cestujem do geografických oblastí, kde okrem iného úroveň ubytovania, dopravy, bezpečnosti, hygieny, čistoty, zdravotníckych zariadení, telekomunikácií a rozvoja infraštruktúry nemusí byť na takej úrovni, na akú som zvyknutý doma alebo akú by som našiel na bežnej dovolenke. Prečítal/a som si a porozumel/a dokumentácii TMy Surf Hostel pre túto cestu, ktorú podnikám, a poskytol/a som zástupcom My Surf Hostel podrobné informácie o všetkých mojich prípadných zdravotných ťažkostiach. Prijímam tieto riziká a záväzky a plne preberám riziká spojené s cestovaním.
Voliteľné aktivity: Beriem na vedomie, že počas mojej cesty sa môžu vyskytnúť možnosti absolvovať aktivity, ktoré nie sú súčasťou programu. Beriem na vedomie, že My Surf Hostel nerobí žiadne vyhlásenia o bezpečnosti alebo kvalite aktivity alebo o úrovni nezávislého prevádzkovateľa, ktorý ju vykonáva. Takisto beriem na vedomie, že v prípade, ak sa rozhodnem zúčastniť na takýchto voliteľných aktivitách, nenesiem žiadnu zodpovednosť za svoju bezpečnosť. S plným vedomím vyššie uvedeného sa napriek tomu môžem rozhodnúť zúčastniť sa na aktivite, a ak tak urobím, preberám plnú zodpovednosť za všetky súvisiace riziká a na takéto voliteľné aktivity sa vzťahuje zrieknutie sa zodpovednosti a oslobodenie od zodpovednosti uvedené v predchádzajúcom odseku."
Spoločnosť zabezpečí hotely, kyvadlovú dopravu alebo iné prvky balíka služieb u miestnych dodávateľov, ktorí môžu využiť služby miestnych prevádzkovateľov a/alebo subdodávateľov. Hygienické, ubytovacie a dopravné štandardy v niektorých krajinách, v ktorých sa konajú výlety, sú často nižšie ako porovnateľné štandardy, ktoré môže Klient očakávať doma. Spoločnosť sa bude snažiť vymenovať renomovaných a kompetentných miestnych dodávateľov. Budú sa uplatňovať podmienky dodávateľov, ktoré sú výslovne zahrnuté do zmluvy. Tie môžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť dodávateľa. Zodpovednosť Spoločnosti nepresiahne zodpovednosť žiadneho dodávateľa. Pri posudzovaní výkonu služieb ktoréhokoľvek dodávateľa budú relevantné miestne zákony a predpisy príslušnej krajiny. V prípade reklamácie zo strany klienta sa táto zmluva bude považovať za splnenú, ak boli splnené miestne zákony a predpisy týkajúce sa týchto služieb, a to aj v prípade, že neboli splnené zákony Spojených štátov amerických.
15. AUTORITA NA TURNÉ
Rozhodnutie vedúceho zájazdu alebo zástupcu spoločnosti je vždy konečné vo všetkých záležitostiach, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a pohodu zájazdu. Objednávkou u Spoločnosti klient súhlasí s tým, že sa bude riadiť právomocami vedúceho zájazdu alebo zástupcu Spoločnosti. Klient je povinný prísne dodržiavať zákony, colné, devízové a drogové predpisy všetkých navštívených krajín. Ak je Klient postihnutý akýmkoľvek zdravotným alebo iným stavom, ktorý by mohol ovplyvniť užívanie zájazdu inými osobami. Klient musí o tom informovať vedenie My Surf Hostel v čase rezervácie. Ak Klient nedodrží vyššie uvedené alebo sa počas zájazdu dopustí akéhokoľvek protiprávneho konania, alebo ak podľa názoru vedúceho zájazdu správanie Klienta spôsobuje alebo môže spôsobiť nebezpečenstvo, úzkosť alebo obťažovanie iných osôb, Spoločnosť môže ukončiť zájazd tohto Klienta bez akejkoľvek zodpovednosti zo strany Spoločnosti a Klient nebude mať nárok na žiadnu náhradu za nevyužité alebo neuskutočnené služby alebo náklady vzniknuté v dôsledku ukončenia zájazdu.
16. ZARUČENÉ ODCHODY
Spoločnosť garantuje vybrané odlety podľa vlastného uváženia. Odchod sa stáva garantovaným, keď je na ňom potvrdený jeden klient. Táto garancia odchodu stále podlieha situáciám vyššej moci a Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť garantované určenie z dôvodu okolností, ktoré nie je možné ovplyvniť. Spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za žiadne nepriame náklady, ktoré Klientovi z tohto opatrenia vyplynú.

17. CESTOVNÉ DOKLADY

Platný cestovný pas: Klient musí mať platný cestovný pas potrebný na vstup, odchod a cestu cez každý cieľový bod na trase zájazdu (pas musí byť platný šesť mesiacov po dátume návratu), všetky víza, povolenia a certifikáty vrátane očkovacích preukazov, poistných zmlúv, ktoré sú potrebné na celú cestu. Klient preberá plnú zodpovednosť za získanie všetkých týchto dokladov, víz a povolení pred začiatkom zájazdu a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek nepriaznivé dôsledky vyplývajúce z chýbajúcich alebo chybných dokladov. Akékoľvek informácie alebo rady poskytnuté Spoločnosťou týkajúce sa víz, očkovania, podnebia, oblečenia, batožiny, špeciálneho vybavenia atď. majú výlučne poradenský charakter, sú poskytované ako zdvorilosť pre Klienta a Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek chyby alebo opomenutia týkajúce sa informácií poskytnutých tretími stranami, ako sú príslušné štátne orgány.

Dokumenty: V záujme urýchlenia vydávania cestovných dokladov My Surf Hostel upozorňujeme, že všetky cestovné doklady týkajúce sa zájazdu, ako sú poukazy, itineráre a faktúry, budú zaslané e-mailom alebo budú k dispozícii na webovej stránke www.mysurfhostel.com po prijatí úplnej platby spoločnosťou. Spoločnosť si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok tým klientom, ktorí si želajú dostať cestovné doklady iným spôsobom.

Podrobnosti o výlete: Klient je povinný navštíviť webovú stránku alebo kontaktovať náš prevádzkový tím aspoň 72 hodín pred odchodom, aby sa uistil, že má k dispozícii najaktuálnejšie informácie o zájazde, pretože od pôvodného poskytnutia dokumentov o zájazde spoločnosťou mohlo dôjsť k menším zmenám.

Víza: Klient je povinný overiť si vízové požiadavky pre každú krajinu, do ktorej cestuje, podľa svojej štátnej príslušnosti. Vízové požiadavky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a Spoločnosť nie je zodpovedná za informovanie Klienta o tejto skutočnosti.

18. FAKTORY MIMO KONTROLY SPOLOČNOSTI (VYŠŠIA MOC)

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť voči Klientovi za smrť, telesné zranenie, chorobu, škodu, oneskorenie alebo inú stratu alebo ujmu na osobe alebo majetku, alebo za finančné náklady, ktoré vznikli priamo aj nepriamo, alebo za to, že Spoločnosť nezačala, nesplnila a/alebo nedokončila akúkoľvek povinnosť voči Klientovi, ak takáto smrť, oneskorenie, telesné zranenie (vrátane citového rozrušenia alebo zranenia), choroba, škoda alebo iná strata alebo ujma na osobe alebo majetku bola spôsobená zásahom vyššej moci, vojnou alebo vojne podobnými operáciami, mechanickými poruchami, teroristickými aktivitami alebo ich hrozbou, občianskymi nepokojmi, pracovnými ťažkosťami, zásahmi úradov, politickými nepokojmi, nech už vznikli alebo boli spôsobené akokoľvek a kdekoľvek, vzburou, povstaním a vládnymi obmedzeniami, požiarom, extrémnym počasím alebo akoukoľvek inou príčinou, ktorú Spoločnosť nemôže primerane ovplyvniť a ktorej následkom by nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkej starostlivosti; alebo udalosť, ktorú Spoločnosť alebo dodávateľ služieb nemohli predvídať ani pri vynaložení všetkej starostlivosti.

19. POISTENIE
Všetci klienti musia mať počas cesty so Spoločnosťou uzatvorené cestovné poistenie s minimálnym zdravotným poistením vo výške US$75 000, ktoré musí pokrývať úraz, liečebné náklady, náklady na repatriáciu a evakuáciu. Klienti musia na požiadanie vedúceho skupiny alebo zástupcu Spoločnosti predložiť doklad o zakúpení poistenia a primeranom krytí podľa vyššie uvedených požadovaných súm. Dôrazne sa odporúča rozšíriť poistné krytie tak, aby zahŕňalo aj zrušenie, skrátenie a všetky ostatné výdavky vyplývajúce zo straty, poškodenia, zranenia, meškania alebo nepríjemností, ktoré vznikli Klientovi. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, krádež alebo poškodenie batožiny alebo osobných vecí. Osobné veci, ktoré Klient stratil alebo mu boli odcudzené, keď sa nachádzal bez dozoru vo verejných salónikoch alebo iných verejných priestoroch, či už na palube lode, vo vlaku, v autobuse alebo v iných dopravných prostriedkoch, ktoré sú vo verejnom vlastníctve alebo v správe Spoločnosti alebo inde, sa neuhrádzajú. Straty spôsobené bežným opotrebovaním a inými zásahmi vyššej moci sa neuhrádzajú. Spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť a v žiadnom prípade nezodpovedá za stratu alebo poškodenie cenností alebo iných predmetov ponechaných v zariadeniach alebo na zariadeniach používaných Spoločnosťou, ako sú hotely, ubytovacie zariadenia, plavidlá, expedičné vozidlá alebo iné druhy dopravy. Klient berie na vedomie, že cena zájazdu nezahŕňa poistenie a že klient je povinný zabezpečiť si samostatné poistenie za dodatočné náklady. Pri uzatváraní cestovného poistenia je Klient povinný zabezpečiť, aby poisťovňa vedela o type absolvovanej cesty.
20. ZODPOVEDNOSŤ KLIENTA
Klient berie na vedomie, že navštívi miesta, kde politické, kultúrne a geografické charakteristiky predstavujú určité riziká, nebezpečenstvá a fyzické výzvy, ktoré sú väčšie ako tie, ktoré sú prítomné v jeho každodennom živote. Klient berie na vedomie, že pri rezervácii cesty so spoločnosťou zvážil možné riziká, nebezpečenstvá a výzvy a výslovne preberá riziká spojené s takýmito cestovnými podmienkami. Klient je výlučne zodpovedný za oboznámenie sa s colnými a poveternostnými podmienkami, fyzickými problémami a zákonmi platnými v každej zastávke na trase a odporúča sa, aby si pred nástupom na cestu vyhľadal alebo sa skontaktoval s miestnym veľvyslanectvom alebo konzulátom v každej destinácii.
21. NEZÁKONNÉ LÁTKY
My Surf Hostel nedovoľuje klientom nosiť na naše výlety žiadne nelegálne drogy. Ak federálna polícia skontroluje a nájde v taške alebo na osobe klienta nelegálne drogy, My Surf Hostel nenesie zodpovednosť. Klient bude niesť zodpovednosť a preberá plnú zodpovednosť za následky prevážania nelegálnych drog v cudzej krajine.
22. ZĽAVY A PROPAGAČNÉ AKCIE
Všetky zľavy a znížené ceny sa uplatňujú podľa uváženia spoločnosti.

23. REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI
Ak má klient sťažnosť na spoločnosť, musí o tom najprv čo najskôr informovať vedúceho zájazdu, aby sa sťažnosť mohla odstrániť. Ak sa nedosiahne spokojnosť, Klient musí počas zájazdu kontaktovať zástupcu Spoločnosti alebo miestneho vedúceho kancelárie, aby Spoločnosť mala možnosť záležitosť napraviť. Ak Klient neoznámi nespokojnosť počas zájazdu, zníži sa alebo zanikne jeho možnosť požadovať od Spoločnosti náhradu škody. Ak sa ani týmito prostriedkami nedosiahne spokojnosť počas pobytu Klienta na zájazde, akákoľvek ďalšia sťažnosť musí byť predložená písomne Spoločnosti prostredníctvom jej zástupcov alebo priamo ústrediu na adrese [email protected] do 30 dní od skončenia zájazdu. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za sťažnosti doručené po uplynutí tejto lehoty.
24. VOLITEĽNÉ DOPLNKY
Voliteľné príplatky nie sú súčasťou zájazdu ani zmluvy. Klient pochopil a súhlasil s tým, že akákoľvek pomoc poskytnutá vedúcim zájazdu alebo zástupcom pri organizovaní voliteľných doplnkov nezakladá zodpovednosť Spoločnosti za voliteľné doplnky. Klient preto zbavuje Spoločnosť všetkých nárokov a dôvodov na podanie žaloby vyplývajúcich z akýchkoľvek škôd, straty pôžitku, nepríjemností alebo zranení súvisiacich s kvalitou takýchto produktov. Medzi voliteľné príplatky patrí okrem iného rafting, jazda na koni, vyhliadkové lety a iné príplatky, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu.
25. ZODPOVEDNOSŤ
Voliteľné príplatky nie sú súčasťou zájazdu ani zmluvy. Klient pochopil a súhlasil s tým, že akákoľvek pomoc poskytnutá vedúcim zájazdu alebo zástupcom pri organizovaní voliteľných doplnkov nezakladá zodpovednosť Spoločnosti za voliteľné doplnky. Klient preto zbavuje Spoločnosť všetkých nárokov a dôvodov na podanie žaloby vyplývajúcich z akýchkoľvek škôd, straty pôžitku, nepríjemností alebo zranení súvisiacich s kvalitou takýchto produktov. Medzi voliteľné príplatky patrí okrem iného rafting, jazda na koni, vyhliadkové lety a iné príplatky, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu.
26. DODÁVATELIA A NEZÁVISLÍ DODÁVATELIA
Spoločnosť zabezpečí hotely, kyvadlovú dopravu alebo iné prvky balíka služieb u miestnych dodávateľov, ktorí môžu využívať služby miestnych prevádzkovateľov a/alebo subdodávateľov. Spoločnosť sa bude vždy snažiť vymenovať renomovaných a kompetentných miestnych dodávateľov. Budú sa uplatňovať podmienky dodávateľov, ktoré sú výslovne zahrnuté do zmluvy. Tie môžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť dodávateľa. Zodpovednosť Spoločnosti nepresiahne zodpovednosť žiadneho dodávateľa. Pri posudzovaní výkonu služieb ktoréhokoľvek dodávateľa budú relevantné miestne zákony a predpisy príslušnej krajiny. Spoločnosť ani žiadny dopravca nenesú zodpovednosť za nezávislých dodávateľov.
27. SEVERABILITA
Predpokladajme, že akákoľvek podmienka obsiahnutá v tejto zmluve je nevykonateľná alebo neplatná zo zákona, v rozpore s verejným poriadkom alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade sa takáto podmienka alebo podmienka považuje za oddelenú od tejto zmluvy alebo sa príslušne zmení a doplní len v takom rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby všetky ostatné podmienky zostali platné a záväzné.
28. NÁSTUPCOVIA A POSTUPNÍCI
Tieto Podmienky sú záväzné pre My Surf Hostel a Klienta a ich dedičov, právnych zástupcov, nástupcov a postupníkov.
30. CHYBY A OPOMENUTIA
Hoci sa My Surf Hostel snažil overiť presnosť tu uvedených tvrdení, My Surf Hostel nenesie zodpovednosť za žiadne chyby, opomenutia alebo neúmyselné skreslené informácie, ktoré sa môžu objaviť na tejto webovej stránke a v brožúre.
30. REZERVÁCIE
Všetky online rezervácie a rezervácie cez agentúru sa považujú za rezervácie v Spojených štátoch amerických a podliehajú právu a jurisdikcii Spojených štátov amerických.
31. OBRÁZKY, VIDEÁ A MARKETING
Klient súhlasí s tým, že iní cestujúci a/alebo zamestnanci spoločnosti môžu počas zájazdu zhotovovať snímky, fotografie alebo videá, na ktorých môže byť klient čiastočne alebo úplne zachytený. Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť môže tieto snímky reprodukovať, a Klient udeľuje trvalú, bezplatnú, celosvetovú, neodvolateľnú licenciu na reprodukciu takýchto snímok, fotografií alebo videí v akomkoľvek médiu na účely propagácie a reklamy.
32. AKTUALIZÁCIA PODMIENOK
Spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať a/alebo meniť tieto podmienky a je povinnosťou klienta, aby sa s nimi oboznámil. Aktuálne podmienky nájdete na webovej stránke Spoločnosti www.mysurfhostel.com.
Rezerváciu môžete zrušiť do 15 dní pred príchodom a dostanete späť zálohu. Ak rezerváciu zrušíte menej ako 15 dní pred príchodom alebo v prípade, že sa nedostavíte, nemôžete žiadať o vrátenie zálohy.
Poistenie
Cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene. Musíte ho mať pred rezerváciou u nás!
Fyzické podmienky
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že My Surf Hostel nemá žiadnu kontrolu nad počasím, surfovaním alebo iným okolitým prostredím počas pobytu klienta. My Surf Hostel nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené Klientovi v dôsledku vyššie uvedených faktorov.
Majetok zákazníka
Každý zákazník je výlučne zodpovedný a ručí za úschovu všetkého majetku zákazníka. Ubytovňa My Surf Hostel nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu v dôsledku krádeže, rozbitia alebo iného poškodenia majetku zákazníka.
Ukončenie
My Surf Hostel si vyhradzuje výhradné právo rozhodnúť, či sú podmienky na pláži, počasie alebo iné faktory nebezpečné alebo nevhodné, a následne ukončiť akýkoľvek kemp bez náhrady.
Odmietnutie
My Surf Hostel si vyhradzuje výhradné právo podľa vlastného uváženia odmietnuť akúkoľvek osobu, vrátane ktoréhokoľvek klienta, z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť sa na akejkoľvek aktivite My Surf Hostel, bez ohľadu na to, či táto osoba za aktivitu predtým zaplatila alebo nie.
Zariadenie
V prípade, že My Surf Hostel dodá vybavenie ktorémukoľvek klientovi, My Surf Hostel neposkytuje žiadnu záruku na stav alebo vhodnosť takéhoto vybavenia, ale vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie adekvátneho vybavenia. Zákazník uhradí všetky škody na vybavení poskytnutom spoločnosťou My Surf Hostel, či už prostredníctvom opravy, výmeny alebo náhrady, podľa toho, čo uzná za vhodné tréner surfovania zodpovedný za pridelenie vybavenia hosťovi.
Odstránenie
My Surf Hostel si vyhradzuje absolútne právo podľa vlastného uváženia odstrániť každého klienta, ktorý nedodržiava tieto podmienky, bez náhrady.
Osobné informácie
Všetky osobné údaje vrátane mena, kontaktného čísla a e-mailovej adresy sa používajú výlučne na účely rezervácie v hosteli My Surf Hostel a nebudú poskytnuté žiadnemu externému subjektu, pokiaľ to nevyžaduje zákonná povinnosť týkajúca sa právneho poriadku alebo imigračných účelov.
Platnosť
Zrušenie "early bird" alebo iných zľavnených ponúk sa nevracia. Rezervácie sú platné pre cesty do 12 mesiacov od pôvodného dátumu nákupu a sú prenosné.