Zasady i warunki

Zasady i warunki
Poniżej znajdują się Warunki i Zasady, które będą obowiązywać podczas rezerwacji w My Surf Hostel.
Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Każda osoba rezerwująca jakąkolwiek wycieczkę w My Surf Hostel. ponosi odpowiedzialność na podstawie niniejszych warunków, które stanowią całość porozumienia pomiędzy Firmą a Klientem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i stanowią wiążącą umowę. Nie ma żadnych ustnych ani pisemnych; reprezentacji, gwarancji, wcześniejszych umów ani opisów usług innych niż wyrażone w niniejszym dokumencie. Umowa jest zawarta z My Surf Hostel "Firmą". Rezerwując wycieczkę, użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami, które regulują relacje, politykę anulowania i ograniczenia odpowiedzialności.

1. UMOWA
Wszystkie osoby zamierzające dokonać rezerwacji uważnie przeczytały i w pełni rozumieją poniższe Warunki. Dokonując rezerwacji w Firmie lub u jej Agentów, użytkownik akceptuje w imieniu własnym oraz wszystkich osób wymienionych w rezerwacji, w tym osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych, warunki niniejszego Regulaminu. Rezerwacja zostaje przyjęta i staje się definitywna dopiero z chwilą wysłania przez Spółkę faktury potwierdzającej lub e-maila. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Firmą a Klientem. Wszystkie osoby wymienione w rezerwacji są dalej nazywane "Klientem", a odniesienia do Klienta dotyczą wszystkich wymienionych w ten sposób osób.
"Przewoźnik" oznacza właściciela i/lub czarterującego i/lub zarządzającego statkiem lub jakąkolwiek inną osobę w zakresie, w jakim działa ona jako przewoźnik lub wykonujący przewóz (zgodnie z definicją podaną w Konwencji ateńskiej).
"Warunki przewozu" oznaczają warunki, na jakich przewoźnik świadczy usługi przewozowe, w tym przewóz morski, drogowy, kolejowy lub lotniczy. Warunki Przewozu przewoźnika są dostępne na żądanie i są wyraźnie włączone do niniejszej Umowy. Odpowiedzialność przewoźnika i Spółki z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała i/lub utraty i/lub uszkodzenia bagażu może być ograniczona konwencjami międzynarodowymi, w tym Konwencją Ateńską, Warszawską lub Montrealską.
"Umowa" oznacza Umowę zawartą pomiędzy Firmą a Klientem dotyczącą odpowiedniego Pakietu, transferu, przygody, wycieczki wielodniowej, wycieczki jednodniowej lub samodzielnej wycieczki, której dowodem jest wystawienie faktury potwierdzającej wysłanej przez Firmę lub jej przedstawiciela handlowego do Klienta.
"Pakiet" oznacza dowolną przygodę, wielodniową, z przelotem lub bez przelotu i/lub z zakwaterowaniem trwającym ponad 24 godziny oraz transportem lub innymi usługami turystycznymi, które nie mają charakteru pomocniczego w stosunku do transportu lub zakwaterowania i stanowią istotną część Pakietu.
"Wycieczka niezależna" oznacza rezerwację czegokolwiek, co jest zawarte w pakietach usług My Surf Hostel lub niestandardowych ofertach i trasach wakacyjnych. Usługi, które mają być świadczone, to wycieczki lub usługi, o których mowa w potwierdzeniu rezerwacji.

2. WARUNKI MEDYCZNE I SPECJALNE WYMAGANIA
Klient musi powiadomić Spółkę na piśmie podczas procesu rezerwacji o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, ciąży, niepełnosprawności lub innych stanach psychicznych lub fizycznych, które mogą wpłynąć na zdolność do podróżowania i uczestniczenia w zajęciach My Surf Hostel. Niepowiadomienie Spółki o jakimkolwiek stanie, który może spowodować anulowanie Pakietu, spowoduje całkowitą utratę wszystkich opłat wniesionych za pakiet bez możliwości zwrotu pieniędzy. Niektóre wyjazdy mogą być nieodpowiednie dla Klientów ze względu na wiek, mobilność, niepełnosprawność, ciążę oraz warunki fizyczne lub psychiczne. Obowiązkiem Klienta jest skonsultowanie się z licencjonowanym lekarzem przed dokonaniem rezerwacji. Firma może odmówić przewozu kobiet w ciąży powyżej 24 tygodnia lub Klientów z pewnymi schorzeniami. Firma nie jest zobowiązana do zapewnienia żadnych specjalnych udogodnień, chyba że wyraziła na to zgodę na piśmie. Firma dołoży wszelkich starań, aby spełnić specjalne życzenia Klientów, w tym wymagania dietetyczne, ale takie życzenia nie stanowią części umowy, a zatem Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich niespełnienie lub niezastosowanie się do nich. Placówki medyczne różnią się w zależności od kraju, a Firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie daje żadnych gwarancji co do standardu takiego leczenia. Podróżowanie z dziećmi: Klienci w wieku 18 lat w dniu pierwszej podróży są uważani za osoby dorosłe. Na dwoje dzieci poniżej 18 roku życia musi przypadać jedna osoba dorosła powyżej 18 roku życia. Stosunek liczby osób dorosłych do liczby dzieci podróżujących razem musi wynosić jedna osoba dorosła na dwoje dzieci oraz dwie osoby dorosłe na czworo dzieci (17 lat i mniej). Minimalny wiek Klientów podróżujących na wycieczkach to 12 lat (w przypadku wycieczek rodzinnych minimalny wiek to 5 lat). Wszystkie zapytania dotyczące dzieci są rozpatrywane i zatwierdzane przez Firmę, która zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób poniżej 18 roku życia biorących udział w wycieczkach. Jeżeli osoba dorosła towarzysząca dziecku nie jest jego rodzicem lub rodzice są rozwiedzeni, rodzic lub opiekun prawny musi podpisać "Formularz zgody rodzica na opiekę nad dzieckiem" (lub inne dokumenty dostarczone na prośbę Firmy) i otrzymać go od Firmy przed wyjazdem.
Wymagania podstawowe
Podstawowe wymagania stawiane wszystkim Klientom to: umiejętność pływania, ukończone 18 lat, zdrowy umysł i dobry stan zdrowia. My Surf Hostel zastrzega sobie bezwzględne prawo, według własnego uznania, do wymagania od każdego Klienta poddania się jakimkolwiek testom w celu oceny, czy Klient jest zdolny do uczestnictwa w działalności My Surf Hostel.
Warunki medyczne
Klient oświadcza, że nie cierpi na żadne dolegliwości medyczne, które mogłyby uniemożliwić mu skorzystanie z usług My Surf Hostel, w tym między innymi na akrofobię, epilepsję, zawroty głowy, urazy kończyn lub pleców, anginę lub inne schorzenia serca, ciężką lub niekontrolowaną astmę, zaburzenia widzenia, depresję lub powrót do zdrowia po niedawno przebytej operacji.

3. WALUTA
Wszystkie ceny podawane są w euro.
Spółka prowadzi sprzedaż w sześciu walutach światowych: Wielki Funt Brytyjski (GBP£), Euro (EUR€), Dolar Amerykański (USD$), Dolar Kanadyjski (CAD$), Dolar Australijski (AUD$) oraz Dirham Marokański (MAD). Spółka zastrzega sobie jednak prawo do zastosowania do rezerwacji wybranej przez siebie waluty.

4. PEŁNY HARMONOGRAM PŁATNOŚCI/AKCEPTACJA REZERWACJI/SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KLIENTA

Pełna płatność: Spółka musi potwierdzić przyjęcie rezerwacji Klienta na piśmie. Szczegóły dotyczące pełnej płatności znajdują się na fakturze potwierdzającej i/lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Pełna płatność ceny wycieczki jest wymagana na 60 dni przed datą wyjazdu pierwszej zarezerwowanej usługi. Jeśli pełna płatność nie wpłynie w terminie, nie można zagwarantować stawek i miejsc na wycieczce. Jeśli rezerwacji dokonuje się na 60 lub mniej dni przed datą wyjazdu pierwszej zarezerwowanej usługi, pełna kwota jest płatna w momencie potwierdzenia rezerwacji. Jeśli kwota ta nie zostanie wpłacona w momencie potwierdzenia rezerwacji, Firma zastrzega sobie prawo do potraktowania rezerwacji Klienta jako anulowanej. Wycieczki "szyte na miarę" wymagają pełnej zapłaty w momencie dokonywania rezerwacji. Jeżeli pełna płatność różni się od tej opisanej w niniejszej klauzuli, wymóg ten zostanie podany w momencie dokonywania rezerwacji i wyszczególniony na fakturze.

Szczegóły dotyczące klienta: Aby Firma mogła potwierdzić i zagwarantować Klientowi organizację podróży, Klient musi dostarczyć wszystkie Dane Klienta wraz z pełną opłatą. Jeśli Klient nie dostarczy wszystkich szczegółów na 60 lub więcej dni przed wyjazdem, zostanie obciążony Opłatą Administracyjną. Jeśli Firma nie otrzyma danych Klienta na 30 dni przed wyjazdem, Firma zastrzega sobie prawo do potraktowania dokumentacji jako anulowanej i naliczenia pełnej opłaty za anulowanie. Wymagane Dane Klienta będą się różnić w zależności od wycieczki i zostaną podane podczas procesu rezerwacji. Jednakże, jako minimum, Dane Klienta obejmują numer paszportu, datę ważności paszportu, datę i miejsce wydania paszportu, wypełniony formularz medyczny, pełne imię i nazwisko widniejące w paszporcie, z którym podróżuje, datę urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość i szczegóły dotyczące przyjazdu (lub inne dokumenty wymagane przez Firmę). Rezerwacja nie może zostać potwierdzona bez podania Danych Klienta.

Obciążenia karty kredytowej: Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty związane z transakcjami dokonanymi kartą kredytową i nie zwraca żadnych opłat pobranych przez osoby trzecie i poniesionych w trakcie realizacji kosztów wycieczki.

5. PRZEWOZY Z DWORCA AUTOBUSOWEGO I LOTNISKA
Wszystkie wycieczki obejmują transfer z i na lotnisko w Agadirze lub główny dworzec autobusowy w Agadirze, o ile nie poinformowano inaczej lub nie uzgodniono tego bezpośrednio z My Surf Hostel. Transfery z innych miast, takich jak Marrakesz, Casablanca i Essaouira, nie są wliczone w cenę, chyba że zostaną zarezerwowane za dodatkową opłatą na 48 do 72 godzin przed przyjazdem. Nasze miejsce spotkania na dworcu autobusowym w Agadirze to parking autobusowy nr 20 na terenie parkingu głównego dworca autobusowego w Agadirze.
Każdy klient, którego pakiet obejmuje odbiór z dworca autobusowego, powinien czekać wyłącznie na przystanku 20. Oddalenie się od tego przystanku może utrudnić kierowcy odbierającemu Klienta zlokalizowanie go, powodując opóźnienia. My Surf Hostel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Klient zdecyduje się oddalić od tego miejsca spotkania.
Obowiązkiem Klienta jest poinformowanie My Surf Hostel o właściwym czasie przyjazdu na Główny Dworzec Autobusowy w Agadirze z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, chyba że Klient i My Surf Hostel uzgodnią inaczej.
Odbiór z lotniska odbywa się z wyjścia z lotniska w Agadirze. W przypadku opóźnienia lotu, Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie My Surf Hostel o zmianach. Kierowca My Surf Hostel jest wyznaczony do oczekiwania nie dłużej niż 1 godzinę po zapowiedzianym czasie przyjazdu, jeśli Klient jest opóźniony z jakichkolwiek powodów, chyba że Klient poinformuje lub umówi się inaczej.
6. REZYGNACJA Z WYCIECZKI PRZEZ KLIENTA
Każde anulowanie rezerwacji przez Klienta musi być dokonane na piśmie i potwierdzone przez Spółkę na piśmie. Dzień, w którym Spółka lub jej Przedstawiciele otrzymają prośbę o anulowanie, będzie decydował o wysokości opłat za anulowanie.
Opłaty za anulowanie rezerwacji są wyrażone w procentach całkowitej ceny wycieczki, z wyłączeniem ubezpieczenia. Opłaty za anulowanie rezerwacji dla wszystkich produktów My Surf Hostel mogą się różnić bez wcześniejszego powiadomienia.
REZERWACJE OGÓLNE I ANULACJE
W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem innych agentów lub platform rezerwacyjnych innych niż ta strona internetowa, domyślnie stosuje się Regulamin tej strony internetowej. My Surf Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zwroty lub wyjątki w takich przypadkach, bez względu na okoliczności.
Rezerwację potwierdza się wpłatą zaliczki w wysokości 15%, a pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub kartą. W przypadku płatności kartą pobierana jest dopłata bankowa w wysokości 3%, w przeciwnym razie przyjmujemy płatności gotówką bez dodatkowych opłat. My Surf Hostel zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy przyjęcia rezerwacji nawet w przypadku wpłaty zaliczki. W takim przypadku My Surf Hostel dokona pełnego zwrotu pieniędzy po pisemnym zgłoszeniu rezygnacji.
Rezygnacja przez Klienta
15+ dni przed wyjazdem - pełny zwrot kosztów.
Od 0 do 15 dni przed wyjazdem - bez zwrotu kosztów.
Zmiana daty
15+ dni przed wyruszeniem na wędrówkę - bez opłat
Od 0 do 15 dni przed wyjazdem - Klient traci kaucję 50%, chyba że uzgodniono inaczej
Przełącz się na inny pakiet
15+ dni przed wyruszeniem na wędrówkę - bez opłat
Od 0 do 15 dni przed wyjazdem - Klient traci kaucję 50%, chyba że uzgodniono inaczej
7. ROSZCZENIA I SKARGI
Jeśli Klient ma zastrzeżenia dotyczące jakichkolwiek aspektów rezerwacji, jest on odpowiedzialny za przedstawienie tych zastrzeżeń w formie pisemnej naszemu działowi marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. W celu rozpatrzenia reklamacji zostały wdrożone odpowiednie środki i zostanie zaoferowane szybkie rozwiązanie. Nasz personel nie może zajmować się skargami Klientów, ani nie jest odpowiedzialny za natychmiastowe działanie, chyba że jest to nagły przypadek.

8. ODWOŁANIE WYCIECZKI PRZEZ FIRMĘ
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnej wycieczki z dowolnego powodu, z wyjątkiem Siły Wyższej, niezwykłych lub nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza kontrolą Spółki. Gdy Spółka anuluje wycieczkę przed uzgodnioną datą wyjazdu z jakiegokolwiek powodu innego niż wina Klienta, Klient może:
odbyć zastępczą wycieczkę o równoważnej lub wyższej jakości, jeśli Firma jest w stanie i chce zaoferować taką zastępczą wycieczkę; lub
wziąć udział w wycieczce zastępczej o niższej jakości, jeśli Firma jest w stanie i chce zaoferować taką wycieczkę oraz odzyskać od Firmy różnicę w cenie pomiędzy ceną pierwotnie zakupionej wycieczki a ceną wycieczki zastępczej; lub
jak najszybciej otrzymać pełny zwrot wszystkich środków pieniężnych wpłaconych na podstawie umowy.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe wydatki lub straty wtórne, które Klient mógł ponieść w związku z rezerwacją, takie jak wizy, szczepienia, bezzwrotne opłaty za przelot lub przejazd koleją, bezzwrotne opłaty za parking lub inne opłaty, a także utratę zarobków lub utratę przyjemności itp. Jeśli Klientowi zostanie zaoferowany zwrot kosztów, ale zażąda on alternatywnej wycieczki o wyższej wartości niż pierwotnie zarezerwowana, Klient musi zapłacić różnicę w cenie. Jeśli po wyjeździe znaczący element podróży objętej umową nie może zostać zrealizowany, Firma podejmie odpowiednie alternatywne ustalenia dotyczące kontynuacji podróży. Jeśli zapewnienie odpowiedniej alternatywy jest niemożliwe lub Klient w uzasadniony sposób odrzuci wszelkie odpowiednie alternatywy, Firma zwróci Klientowi niewykorzystane części wycieczki. Gdy znacząca zmiana lub odwołanie nastąpi nie z powodu Siły Wyższej lub innych okoliczności poza kontrolą Firmy, Firma w pewnych okolicznościach zaoferuje rekompensatę. Znaczące zmiany nie obejmują zamiany statku, modyfikacji trasy podróży, zmiany kategorii kabin lub zakwaterowania w hotelu, pod warunkiem, że jest to zakwaterowanie tej samej kategorii.

9. NIEWYKORZYSTANE USŁUGI
Za opuszczone lub niewykorzystane usługi nie przysługują żadne zniżki ani zwrot pieniędzy. Dotyczy to również dobrowolnego lub przymusowego zakończenia/odejścia z wycieczki, np. choroby, śmierci członka rodziny, spóźnienia się na wycieczkę lub przedwczesnego opuszczenia wycieczki, zarówno z własnej woli, jak i przymusowo.
10. CENY, DOPŁATY I PODATKI
Cena publikowanych wycieczek może wzrosnąć lub spaść w stosunku do czasu publikacji. Firma zaleca Klientowi, aby podczas dokonywania rezerwacji zapoznał się z najbardziej aktualną ceną wycieczki, w tym z kosztami wszelkich innych usług świadczonych przez Firmę. Firma zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny wycieczki po dokonaniu rezerwacji, ale nie zrobi tego później niż 30 dni przed ustaloną datą wyjazdu. Po wystawieniu Faktury Potwierdzającej jakikolwiek wzrost ceny wycieczki będzie wynikiem zmian w zakresie wzrostu kosztów transportu, w tym kosztów paliwa, należności, podatków lub opłat za usługi, takich jak opłaty za lądowanie lub opłaty za wejście na pokład lub zejście z pokładu w portach i opłaty lotniskowe, z uwzględnieniem wszelkich wahań kursów walut. Jeżeli wzrost ten wyniesie 2% lub mniej w stosunku do ceny imprezy turystycznej, Firma uwzględni zmiany w kosztach świadczenia usługi turystycznej. Jeśli jednak podwyżka wyniesie więcej niż 2%, Firma przeniesie tę podwyżkę na Klienta.
Jeżeli wzrost ceny wynosi więcej niż 7% ceny imprezy turystycznej Klienta, wówczas w takich okolicznościach Klient może albo:
odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kar; lub
zaakceptować zmianę ceny.

11. WARTOŚĆ
Ceny podane na tej stronie internetowej i w broszurze są oparte na stawkach i kosztach obowiązujących w momencie zamieszczania informacji na stronie internetowej lub drukowania broszury. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed dokonaniem pełnej wpłaty za wycieczkę. Wszystkie daty, trasy i ceny są jedynie orientacyjne.
12. ELASTYCZNOŚĆ
My Surf Hostel może bez uprzedzenia zmienić swój rozkład(y) lotów, w tym także pod wpływem innych czynników, takich jak warunki pogodowe, warunki oceaniczne, opóźnienia techniczne, a także odnoszące się do wszystkich usług przewidzianych w tym bilecie. Klient docenia i przyjmuje do wiadomości, że ten rodzaj podróży wymaga znacznej elastyczności i powinien pozwolić sobie na alternatywne rozwiązania. Plan podróży przewidziany dla każdej podróży jedynie przedstawia rodzaje rozważanych działań, a My Surf Hostel nie jest zobowiązany umową do jego ścisłego przestrzegania. Przyjmuje się do wiadomości, że trasa, harmonogramy, plany podróży, udogodnienia i środki transportu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia z powodu lokalnych okoliczności lub wydarzeń, które mogą obejmować chorobę lub awarię mechaniczną, odwołanie lotów, strajki, wydarzenia narodowe wynikające ze sporów politycznych i okazji kulturalnych, trudności z wjazdem lub przekroczeniem granicy, wysoki sezon, klimat i inne nieprzewidywalne lub niemożliwe do przewidzenia okoliczności.
13. ZMIANY
My Surf Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich udogodnień, usług lub cen opisanych na stronie internetowej i w broszurze przed dokonaniem rezerwacji. Jeśli taka zmiana zostanie wprowadzona, Klient zostanie o tym poinformowany w momencie dokonywania rezerwacji lub w momencie wystąpienia zmiany. Nasza firma dołoży wszelkich starań, aby wszystkie wycieczki odbywały się zgodnie z reklamą, jednak My Surf Hostel może wprowadzić uzasadnione zmiany w planie podróży, jeśli uzna to za konieczne lub wskazane. W przypadku wprowadzenia poważnej zmiany, My Surf Hostel poinformuje Klienta tak szybko, jak to możliwe, jeśli jest na to czas przed wyjazdem. Za definicję poważnej zmiany uważa się zmianę wpływającą na co najmniej jeden dzień na pięć dni planu podróży. Rekompensata nie jest należna, jeśli poważna zmiana jest spowodowana siłą wyższą lub nieprzewidzianymi okolicznościami. W przypadku wprowadzenia poważnej zmiany Klient może ją zaakceptować, otrzymać pełny zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy lub przyjąć alternatywną wycieczkę oferowaną przez My Surf Hostel.
Zmiany dokonywane przez Klienta: Przeniesienie z jednej wycieczki na inną może nastąpić wyłącznie na więcej niż 30 dni przed datą wyjazdu i za zgodą Firmy. Jeśli Firma zaakceptuje taką prośbę, zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty do wysokości kwoty depozytu za pierwszą zarezerwowaną wycieczkę. Wszelkie prośby o przeniesienie otrzymane na mniej niż 60 dni przed wyjazdem nie zostaną zaakceptowane. W takim przypadku Klient musi anulować rezerwację, a następnie dokonać ponownej rezerwacji na inną wycieczkę. Klient może przenieść rezerwację wyłącznie na datę wyjazdu w bieżącym sezonie i nie może przenosić rezerwacji na przyszłe sezony. Wszelkie takie przeniesienia będą traktowane jako anulacje i będą obowiązywać opłaty za anulowanie. Klient może ubiegać się o zmianę nazwy rezerwacji przez Firmę na więcej niż 30 dni przed wyjazdem. Zmiana nazwiska nie może być dokonana na 30 lub mniej dni przed wyjazdem. Wszelkie zmiany nazwisk podlegają zatwierdzeniu przez Firmę i podlegają stosownym Opłatom Administracyjnym.
Inne zmiany: Wszelkie zmiany w pliku zależą od jego dostępności i są dokonywane na żądanie. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z dokonaniem zmiany zostaną obciążone opłatą administracyjną. W ciągu dziesięciu dni przed wyjazdem nie można dokonywać żadnych zmian w rezerwacji.
BILETY LOTNICZE lub bilety lotnicze nigdy nie są wliczone w żaden z produktów lub pakietów reklamowanych przez My Surf Hostel. Jeśli Klient odkryje takie oferty na zewnętrznych stronach internetowych lub platformach agentów, My Surf Hostel nie jest zobowiązany do zaoferowania biletów lotniczych lub rekompensaty.

14. AKCEPTACJA RYZYKA
Klient przyjmuje do wiadomości, że charakter wycieczki jest przygodowy i może wiązać się ze znacznym ryzykiem osobistym. Klient przyjmuje na siebie całe to ryzyko i tym samym zwalnia Firmę z wszelkich roszczeń i podstaw powództwa wynikających z jakichkolwiek szkód, obrażeń lub śmierci wynikających z tego nieodłącznego ryzyka. Przed rozpoczęciem wycieczki Klient może zostać poproszony o podpisanie formularza uczestnictwa o następującej treści:
"Przyjmuję do wiadomości, że podróżowanie z My Surf Hostel może wiązać się z ryzykiem (i nagrodami) wykraczającym poza to, które występuje podczas konwencjonalnych wakacji oraz że podejmuję się podróży przygodowej z nieodłącznymi niebezpieczeństwami. Rozumiem, że podróżuję do obszarów geograficznych, w których, między innymi, standard zakwaterowania, transportu, bezpieczeństwa, higieny, czystości, opieki medycznej, telekomunikacji i rozwoju infrastruktury może nie odpowiadać standardowi, do którego jestem przyzwyczajony w domu lub który zastałbym na konwencjonalnych wakacjach. Przeczytałem i zrozumiałem dossier TMy Surf Hostel dotyczące podejmowanej przeze mnie podróży i przekazałem przedstawicielom My Surf Hostel szczegóły dotyczące wszelkich istniejących wcześniej schorzeń, które mogę mieć. Akceptuję powyższe ryzyko i obowiązki oraz w pełni przyjmuję na siebie ryzyko związane z podróżą.
Zajęcia fakultatywne: Przyjmuję do wiadomości, że podczas mojej podróży mogą pojawić się okazje do podjęcia działań, które nie są częścią planu podróży. Przyjmuję do wiadomości, że My Surf Hostel nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa lub jakości tych zajęć ani standardu niezależnego operatora prowadzącego te zajęcia. Rozumiem również, że nie jestem w żaden sposób odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo, jeśli zdecyduję się na udział w takich zajęciach fakultatywnych. Mając pełną świadomość powyższego, mogę mimo wszystko zdecydować się na udział w zajęciach, a jeśli to zrobię, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie związane z nimi ryzyko, a zrzeczenie się i zwolnienie Odpowiedzialności określone w poprzednim paragrafie będzie miało zastosowanie do takich zajęć fakultatywnych."
Firma będzie organizować hotele, przewozy lub inne elementy Pakietu u lokalnych dostawców, którzy mogą korzystać z usług lokalnych operatorów i/lub podwykonawców. Standardy higieny, zakwaterowania i transportu w niektórych krajach, w których odbywają się wycieczki, są często niższe niż standardy porównywalne z tym, czego Klient może oczekiwać w swoim kraju. Firma będzie starała się wyznaczyć renomowanych i kompetentnych lokalnych dostawców. Zastosowanie będą miały zasady i warunki dostawców, które zostaną wyraźnie włączone do umowy. Mogą one ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność dostawcy. Odpowiedzialność Spółki nie będzie przekraczać odpowiedzialności dostawcy. Przy ocenie świadczenia usług przez któregokolwiek z dostawców istotne będą lokalne prawa i regulacje obowiązujące w danym kraju. W przypadku skargi Klienta, niniejsza umowa zostanie uznana za wykonaną, jeśli spełnione zostały lokalne prawa i przepisy dotyczące tych usług, nawet jeśli nie zostały spełnione przepisy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki.
15. AUTORYTET W TRASIE
W każdym czasie decyzja kierownika wycieczki lub przedstawiciela Firmy będzie ostateczna we wszystkich sprawach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczestników wycieczki. Dokonując rezerwacji w Firmie, Klient zgadza się podporządkować władzy kierownika wycieczki lub przedstawiciela Firmy. Klient musi ściśle przestrzegać prawa, zwyczajów, przepisów dewizowych i narkotykowych obowiązujących we wszystkich odwiedzanych krajach. Jeśli Klient jest dotknięty jakimkolwiek schorzeniem, medycznym lub innym, które może wpłynąć na przyjemność innych osób z udziału w wycieczce. Klient musi poinformować o tym kierownictwo My Surf Hostel w momencie dokonywania rezerwacji. Jeśli Klient nie zastosuje się do powyższego lub popełni jakikolwiek czyn niezgodny z prawem podczas wycieczki lub jeśli w opinii kierownika wycieczki zachowanie Klienta powoduje lub może spowodować niebezpieczeństwo, niepokój lub przykrość dla innych, Firma może zakończyć organizację podróży Klienta bez ponoszenia odpowiedzialności ze strony Firmy, a Klient nie będzie uprawniony do zwrotu kosztów za niewykorzystane lub nieodebrane usługi lub koszty poniesione w wyniku zakończenia organizacji podróży.
16. GWARANTOWANE WYJAZDY
Firma gwarantuje wybrane wyjazdy według własnego uznania. Wyjazd staje się gwarantowany, gdy jest na nim potwierdzony jeden Klient. Ta gwarancja wyjazdu jest nadal uzależniona od sytuacji siły wyższej, a Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia gwarantowanego terminu w dowolnym momencie z powodu okoliczności, na które nie ma wpływu. Firma nie będzie odpowiedzialna za żadne pośrednie koszty wynikające dla Klienta z tego działania.

17. DOKUMENTY PODRÓŻY

Ważny paszport: Klient musi posiadać ważny paszport wymagany do wjazdu, wyjazdu i przejazdu przez każdy punkt docelowy na trasie wycieczki (paszport musi być ważny sześć miesięcy po dacie powrotu), wszystkie wizy, zezwolenia i certyfikaty, w tym świadectwa szczepień, polisy ubezpieczeniowe, wymagane podczas całej podróży. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich takich dokumentów, wiz i zezwoleń przed rozpoczęciem podróży i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku lub wadliwej dokumentacji. Wszelkie informacje lub porady udzielane przez Firmę dotyczące wiz, szczepień, klimatu, ubioru, bagażu, specjalnego wyposażenia itp. mają charakter czysto doradczy i są przekazywane Klientowi z grzeczności, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w informacjach dostarczanych przez strony trzecie, takie jak odpowiednie władze rządowe.

Dokumenty: Aby przyspieszyć wydanie dokumentów podróży My Surf Hostel, należy pamiętać, że wszystkie dokumenty podróży związane z wycieczką, takie jak vouchery, plany podróży i faktury zostaną wysłane pocztą elektroniczną lub będą dostępne na stronie internetowej www.mysurfhostel.com po otrzymaniu przez Firmę pełnej płatności. Firma zastrzega sobie prawo do nałożenia Opłaty Administracyjnej na tych Klientów, którzy chcą otrzymać swoje dokumenty podróży w inny sposób.

Szczegóły wycieczki: Obowiązkiem Klienta jest odwiedzenie strony internetowej lub skontaktowanie się z naszym Zespołem ds. Operacji co najmniej 72 godziny przed wyjazdem, aby upewnić się, że posiada najbardziej aktualne informacje o wycieczce, ponieważ od czasu pierwotnego przekazania przez Firmę dokumentów dotyczących wycieczki mogły zostać wprowadzone drobne zmiany.

Wizy: Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie wymogów wizowych dla każdego kraju podróży zgodnie z jego narodowością. Wymagania wizowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, a Firma nie jest odpowiedzialna za informowanie o tym Klienta.

18. CZYNNIKI POZOSTAJĄCE POZA KONTROLĄ SPÓŁKI (SIŁA WYŻSZA)

Spółka nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec Klienta za śmierć, obrażenia cielesne, chorobę, uszkodzenie, opóźnienie lub inną stratę lub szkodę na osobie lub mieniu, lub koszty finansowe zarówno bezpośrednie jak i pośrednie poniesione, lub za zaniechanie przez Spółkę rozpoczęcia, wykonania i/lub zakończenia jakiegokolwiek obowiązku wobec Klienta, jeśli taka śmierć, opóźnienie, obrażenia cielesne (w tym emocjonalne), choroba, uszkodzenie lub inna strata lub szkoda na osobie lub mieniu jest spowodowana przez działanie siły wyższej, wojną lub działaniami wojennymi, awariami mechanicznymi, działaniami terrorystycznymi lub ich groźbą, rozruchami społecznymi, trudnościami w pracy, ingerencją władz, niepokojami politycznymi, niezależnie od tego, jak i gdziekolwiek mogą one powstać lub być spowodowane, zamieszkami, powstaniem i restrykcjami rządowymi, pożarem, ekstremalną pogodą lub jakąkolwiek inną przyczyną pozostającą poza rozsądną kontrolą Spółki, której konsekwencji nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności; lub zdarzenia, którego Spółka lub dostawca usług, nawet przy zachowaniu należytej staranności, nie mogli przewidzieć.

19. UBEZPIECZENIA
Podczas podróży z Firmą wszyscy Klienci muszą wykupić ubezpieczenie podróżne z minimalnym pokryciem kosztów leczenia w wysokości $75 000 USD, które musi obejmować obrażenia ciała, koszty leczenia, koszty repatriacji i koszty ewakuacji. Klienci muszą przedstawić dowód zakupu ubezpieczenia i odpowiedniego pokrycia zgodnie z wymaganymi kwotami podanymi powyżej na żądanie Lidera grupy lub Przedstawiciela Firmy. Zaleca się, aby ubezpieczenie zostało rozszerzone o odwołanie, ograniczenie podróży i wszelkie inne wydatki wynikające z utraty, uszkodzenia, obrażeń, opóźnienia lub niedogodności dla Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie bagażu lub rzeczy osobistych. Rzeczy osobiste zgubione lub skradzione podczas pozostawania bez opieki Klienta w publicznych poczekalniach lub innych miejscach publicznych, czy to na pokładzie statku, pociągu, autobusu lub innych środków transportu, będących własnością publiczną lub zarządzanych przez Firmę lub gdziekolwiek indziej, nie podlegają zwrotowi kosztów. Straty spowodowane zwykłym zużyciem i zniszczeniem oraz innymi działaniami Boga nie podlegają zwrotowi. Spółka nie może przyjąć odpowiedzialności i w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za utratę lub uszkodzenie kosztowności lub innych przedmiotów pozostawionych w lub na terenie obiektów wykorzystywanych przez Spółkę, takich jak hotele, rodziny goszczące, statki, pojazdy wyprawowe lub inne środki transportu. Klient przyjmuje do wiadomości, że koszt wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia i że Klient jest zobowiązany do uzyskania oddzielnego ubezpieczenia za dodatkową opłatą. Uzyskując ubezpieczenie podróżne, Klient musi upewnić się, że ubezpieczyciel jest świadomy rodzaju planowanej podróży.
20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
Klient przyjmuje do wiadomości, że będzie odwiedzał miejsca, w których atrybuty polityczne, kulturowe i geograficzne stanowią pewne ryzyko, niebezpieczeństwo i wyzwania fizyczne większe niż te występujące w jego codziennym życiu. Klient potwierdza, że wziął pod uwagę potencjalne ryzyko, niebezpieczeństwa i wyzwania, rezerwując podróż ze Spółką i wyraźnie przyjmuje ryzyko związane z takimi warunkami podróży. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się ze zwyczajami, warunkami pogodowymi, wyzwaniami fizycznymi i przepisami obowiązującymi w każdym miejscu na trasie podróży i zachęca się go do znalezienia lub nawiązania kontaktu przed wyruszeniem w podróż z lokalną ambasadą lub konsulatem w każdym miejscu docelowym.
21. SUBSTANCJE NIELEGALNE
My Surf Hostel nie zezwala Klientom na wnoszenie na nasze wycieczki nielegalnych narkotyków. W przypadku kontroli policji federalnej i znalezienia w torbie lub na ciele Klienta nielegalnych narkotyków, My Surf Hostel nie ponosi odpowiedzialności. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z posiadania przy sobie narkotyków w obcym kraju.
22. ZNIŻKI I PROMOCJE
Wszystkie rabaty i obniżki cen są stosowane według uznania Firmy.

23. ROSZCZENIA I SKARGI
Jeżeli Klient ma skargę przeciwko Firmie, musi najpierw poinformować o tym kierownika wycieczki przy najbliższej okazji, aby umożliwić naprawienie tej skargi. Jeżeli satysfakcja nie zostanie osiągnięta, Klient musi skontaktować się z przedstawicielem Firmy lub lokalnym Kierownikiem Biura podczas wycieczki, tak aby Firma miała możliwość naprawienia sprawy. Niewyrażenie niezadowolenia podczas podróży ograniczy lub wygaśnie możliwość ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie od Firmy. Jeśli podczas pobytu Klienta na wycieczce nadal nie zostanie osiągnięta satysfakcja za pomocą tych środków, wszelkie dalsze skargi muszą być składane na piśmie do Firmy, za pośrednictwem jej Agentów lub bezpośrednio do centrali na adres [email protected] w ciągu 30 dni od zakończenia wycieczki. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamacje otrzymane po upływie tego terminu.
24. DODATKI OPCJONALNE
Dodatki fakultatywne nie stanowią części wycieczki ani umowy. Klient zrozumiał i zaakceptował, że jakakolwiek pomoc udzielona przez pilota wycieczki lub przedstawiciela w organizacji dodatków opcjonalnych nie czyni Firmy odpowiedzialną za dodatki opcjonalne. W związku z tym Klient zwalnia Firmę z wszelkich roszczeń i powodów do działań wynikających z jakichkolwiek szkód, utraty przyjemności, niedogodności lub obrażeń związanych z jakością takich produktów. Dodatki fakultatywne obejmują między innymi rafting, jazdę konną, loty widokowe i inne dodatki, które nie są wliczone w cenę wycieczki.
25. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dodatki fakultatywne nie stanowią części wycieczki ani umowy. Klient zrozumiał i zaakceptował, że jakakolwiek pomoc udzielona przez pilota wycieczki lub przedstawiciela w organizacji dodatków opcjonalnych nie czyni Firmy odpowiedzialną za dodatki opcjonalne. W związku z tym Klient zwalnia Firmę z wszelkich roszczeń i powodów do działań wynikających z jakichkolwiek szkód, utraty przyjemności, niedogodności lub obrażeń związanych z jakością takich produktów. Dodatki fakultatywne obejmują między innymi rafting, jazdę konną, loty widokowe i inne dodatki, które nie są wliczone w cenę wycieczki.
26. DOSTAWCY I NIEZALEŻNI WYKONAWCY
Spółka będzie organizować hotele, przewozy lub inne elementy Pakietu z lokalnymi dostawcami, którzy mogą korzystać z usług lokalnych operatorów i/lub podwykonawców. Spółka zawsze będzie starała się wybierać renomowanych i kompetentnych lokalnych dostawców. Zastosowanie będą miały zasady i warunki dostawców, które zostaną wyraźnie włączone do umowy. Mogą one ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność dostawcy. Odpowiedzialność Spółki nie będzie przekraczać odpowiedzialności dostawcy. Lokalne prawa i przepisy obowiązujące w danym kraju będą miały znaczenie przy ocenie wykonania usług przez któregokolwiek z dostawców. Ani Spółka, ani żaden przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niezależnych wykonawców.
27. SEVERABILITY
Załóżmy, że którekolwiek z postanowień lub warunków zawartych w niniejszym dokumencie jest niewykonalne lub nieważne z mocy prawa, wbrew porządkowi publicznemu lub z jakiegokolwiek innego powodu. W takim przypadku takie postanowienie lub warunek zostanie uznane za oddzielone od niniejszej Umowy lub odpowiednio zmienione tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby wszystkie pozostałe Warunki przetrwały i były nadal wiążące.
28. NASTĘPCY PRAWNI I CESJONARIUSZE
Niniejszy Regulamin przynosi korzyści i jest wiążący dla My Surf Hostel i Klienta oraz ich spadkobierców, osobistych przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy.
30. BŁĘDY I ZANIECHANIA
Chociaż My Surf Hostel podjął starania, aby zweryfikować dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie, nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niezamierzone przekłamania, które mogą pojawić się na tej stronie internetowej i w broszurze.
30. REZERWACJE
Wszystkie rezerwacje online i rezerwacje dokonane za pośrednictwem agencji uważa się za dokonane w Stanach Zjednoczonych Ameryki i podlegają one prawu i jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
31. ZDJĘCIA, FILMY WIDEO I MARKETING
Klient zgadza się, że obrazy, zdjęcia lub filmy wideo mogą zostać wykonane przez innych podróżników i/lub personel Firmy, które mogą przedstawiać Klienta w części lub w całości podczas wycieczki. Klient zgadza się, że Firma może reprodukować te obrazy, a Klient udziela wieczystej, wolnej od tantiem, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji na reprodukcję takich obrazów, zdjęć lub filmów w dowolnym medium w celach promocyjnych i reklamowych.
32. AKTUALIZACJA ZASAD I WARUNKÓW
Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji i/lub zmiany niniejszych zasad i warunków, a obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z nimi. Aktualny regulamin można znaleźć na stronie internetowej Spółki www.mysurfhostel.com.
Możesz anulować rezerwację do 15 dni przed przyjazdem i otrzymać zwrot zaliczki. W przypadku anulowania rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 15 dni lub w przypadku niestawienia się, nie można żądać zwrotu zaliczki.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie podróżne nie jest wliczone w cenę. Musisz" je mieć przed dokonaniem rezerwacji u nas!
Warunki fizyczne
Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że My Surf Hostel nie ma kontroli nad pogodą, surfingiem i innym otoczeniem podczas pobytu Klienta. My Surf Hostel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności poniesione przez Klienta z powodu wyżej wymienionych czynników.
Własność klienta
Każdy Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie swojej własności. My Surf Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę w wyniku kradzieży, zniszczenia lub w jakikolwiek inny sposób własności klienta.
Zakończenie
My Surf Hostel zastrzega sobie jedyne i wyłączne prawo do decydowania, czy warunki na plaży, pogoda lub inne czynniki sprawiają, że dane zajęcia są niebezpieczne lub niewskazane, a w konsekwencji do zakończenia obozu bez zwrotu kosztów.
Odmowa
My Surf Hostel zastrzega sobie wyłączne prawo, według własnego uznania, do odmowy każdej osobie, w tym każdemu Klientowi, z jakiegokolwiek powodu udziału w jakichkolwiek zajęciach My Surf Hostel, niezależnie od tego, czy osoba ta wcześniej zapłaciła za zajęcia, czy nie.
Sprzęt
W przypadku, gdy My Surf Hostel dostarcza sprzęt jakiemukolwiek Klientowi, My Surf Hostel nie udziela żadnej gwarancji co do stanu lub przydatności takiego sprzętu, ale dołoży wszelkich starań, aby zapewnić udostępnienie odpowiedniego sprzętu. Klient zapłaci za wszelkie uszkodzenia sprzętu dostarczonego przez My Surf Hostel, czy to poprzez naprawę, wymianę, czy zwrot kosztów, jak uzna za stosowne trener surfingu odpowiedzialny za przydział sprzętu dla gościa.
Usuwanie
My Surf Hostel zastrzega sobie bezwzględne prawo do usunięcia według własnego uznania każdego Klienta, który nie przestrzega tych warunków, bez zwrotu kosztów.
Informacje osobiste
Wszystkie dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres e-mail, są wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji w My Surf Hostel i nie będą ujawniane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że jest to wymagane na mocy zobowiązania prawnego, w celach porządkowych lub imigracyjnych.
Ważność
Anulowanie rezerwacji w ramach programu "early bird" lub innych ofert zniżkowych nie podlega zwrotowi. Rezerwacje są ważne na podróże w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu i są zbywalne.